ആവേശം!

“പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല!” “നമസ്കാരം നിങ്ങൾ എടുത്തു കാത്തിരിക്കുക തന്നെ!”

This entry was posted in മലയാളം and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to ആവേശം!

  1. Kathy, you probably receive every article that I publish in several idioms. Please discard articles whose idiom is not English. Happy New Year!

Comments are closed.