தேவாலயம் சென்று!

______________________________________________________________

 

“தேவாலயம் சென்று!” “சவவண்டி நீங்கள் எடுக்க காத்திருக்க வேண்டாம்!”

 

______________________________________________________________

This entry was posted in தமிழ் and tagged . Bookmark the permalink.