നാലു രക്തത്തിൻറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

നാലു തക്കത്തിന്റെ ഉപഗ്ര ഹങ്ങൾ യഹോവയുടെ വലുതും – ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം വരുന്നതിന് മുൻബായി സൂര്യൻ.ഇരുട്ട് തിരിഞ്ഞ് രക്തം ചന്ദ്രൻ ചെയ്യും. മൂന്ന് ദിവസം അന്തിക്ട്രിസ്തു എന്ന നവഗത പിര ശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങളുടെ എളിയ രകത്ഠ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും 20- 14.15 astronm 1 C പ്രതീഭാസങ്ങളും അഭിസംബോധന എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു ഇരുട്ടും കൃസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവൂ ഉപ സഹായ യഹൂദ ഉത്സവങ്ങളിലും വീഴുന്ന ഈ ചന്ദ്രേ പരിതലത്തിൽte trad -2 1 നൂറ്റ>ണ്ടിലെ വിജയികുകയും അരങ്ങേറ്റവും. അവസാനിപ്പികുക ടൈം കുറിച്ച് സിസ്റ്റർ fous tna യേശുവിനെ അവന്റെ അമ്മയുടെ കാഴ്ച സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്ന ലേഖനം ഡിവൈ കാരുണ്യം സെക്കൻഡ് മെയ് 1935ൽ താടെ സഹോദരൻമാരെ അന്തികൃസ്തുവിലേക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൂടെ ആത്മീയത ശക്തിപെടും പശ്ച| തവിക്കുകയും പരിവർത്തനം സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കും ലേഖനങ്ങളിൽ ശതമാനം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചുെപാകാതെ വരില്ലാ നിത്യജീവൻ പ്ര > വിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ തന്റെ ഏകജl – തനDയ് പുത്രനെ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു (യോഹനാൻ 3.16) ദൈവം അ ല്ല ക്രോധം എങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമുഖ >ന്തരം രക്ഷ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കിയത് (1. തെസ്റ്റ5.9 ) സഹോദരൻമാരെ ആദ്യകാല മൂന്നോടിയായി അന്തിക്രിസ്തു കഴിയൂനിടത്തോളം കീ സതുവിന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യം ആ ലിo ഗനം കൃസ്തുവിന്റെ വരവ് തന്റെ രണ്ടാം മേഘങ്ങളെ അവനെ എതിരേററു തിരെഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട യിടയിൽ നിങ്ങളെതന്നെ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള :::.

________________________________________________________________

This entry was posted in മലയാളം and tagged . Bookmark the permalink.