ຄຳ ເຕືອນ ສຳ ລັບນັກເວົ້າລາວ

______________________________________________________________

ເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດສອງຄົນຂອງຂ້ອຍແມ່ນອາຣັບແລະຢິວແລະຂ້ອຍເປັນຊາວໂລມັນກາໂຕລິກ, ສາສະຫນາບໍ່ເຄີຍເປັນບັນຫາລະຫວ່າງຂ້ອຍກັບເຂົາເຈົ້າ, ແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນເຮົາຕິດຕາມສາສະຫນາຂອງພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພຣະວິນ ຍານ ບໍລິສຸດ ໄດ້ ສື່ສານ ກັບ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ, ໂດຍ ທາງ ໂທລະ ຄົມ ແລະ ພາຍ ໃນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ຂໍ ໃຫ້ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂຽນ ຄໍາ ເຕືອນ ກ່ຽວ ກັບ ຄໍາ ເຕືອນ ແລະ ການ ສ່ອງ ແສງ ຂອງ ຈິດ ສໍານຶກ ທີ່ ຈະ ມາ ເຖິງ ໃນ ສີ່ ພາ ສາ ຄື: ອັງ ກິດ, ປອກ ຕຸຍ ການ, ສະ ເປ ນ ແລະ ຝຣັ່ງ. ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ຈະປະສົບກັບທຸກໆຄົນທີ່ມີອາຍຸການຫາເຫດຜົນບໍ່ວ່າສາສະຫນາຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ. ທ່ານ ຈະ ປະສົບ ກັບ ປະກົດ ການ ນີ້ ຢ່າງ ແນ່ນອນ, ແລະ ພຣະວິນ ຍານ ບໍລິສຸດ ໄດ້ ຂໍ ໃຫ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ປະກາດ ໃຫ້ ທ່ານ ຟັງ.

ມັນຕິດຕາມບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ່າວສານຂອງມາລີຕໍ່ສາດສະດາເອໂອໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2021. ມາລີເປັນແມ່ຂອງພຣະຄຣິດ.

“ລູກ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂໍ ເຕືອນ ທ່ານ ອີກ ວ່າ: ຕຽມ ພ້ອມ ສໍາ ລັບ ການ ມາ ເຖິງ ຂອງ ຄໍາ ເຕືອນ, ເພາະ ມັນ ໃກ້ ຊິດ, ໃກ້ ຊິດ ຫລາຍ ກວ່າ ທີ່ ທ່ານ ຄິດ. ຫົວ ໃຈ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ທຸກ ທໍ ລະ ມານ ທີ່ ເຫັນ ວ່າ ມະ ນຸດ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ຕຽມ ໄວ້; ເຫດການ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ນີ້ ຈະ ປ່ຽນ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ທີ່ ຫລາຍ ຄົນ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ຊີວິດ ທາງ ວິນ ຍານ. ມະ ນຸດ ຈະ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ສະ ພາບ ທີ່ ມີ ຄວາມ ປິ ຕິ ຍິນ ດີ ທີ່ ຈະ ໃຊ້ ເວ ລາ ລະ ຫວ່າງ ສິບ ຫ້າ ຫາ ຊາວ ນາ ທີ ຂອງ ເວ ລາ ໂລກ ຂອງ ທ່ານ, ໃນ ນັ້ນ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ສະ ພາບ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ທ່ານ ດ້ວຍ ຄວາມ ເຄົາ ລົບ ຕໍ່ ທັງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ພີ່ ນ້ອງ ຂອງ ທ່ານ.”

“ມະນຸດທຸກຄົນຈະຖືກພິພາກສາ, ມີແຕ່ຄົນນ້ອຍຂອງເຮົາທີ່ຂາດການໃຊ້ເຫດຜົນຈະເປັນການຍົກເວັ້ນ; ທຸກ ສິ່ງ ຈະ ຖືກ ຕັດ ສິນ ແມ່ນ ແຕ່ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະ ຕິ ບັດ ຂອງ ທ່ານ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກ ໂສກ ເສົ້າ ຫລາຍ ຂະຫນາດ ໃດ ທີ່ ເຫັນ ວ່າ ຈິດ ວິນ ຍານ ຫລາຍ ຄົນ ຈະ ຕາຍ ໄປ ຊົ່ວ ນິລັນດອນ ເພາະ ຄວາມ ຫນັກ ແຫນ້ນ ຂອງ ບາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້, ລູກ ນ້ອຍ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຂໍ ໃຫ້ ທ່ານ ຕຽມ ພ້ອມ ທາງ ວິນ ຍານ, ເພື່ອ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ທົນ ຕໍ່ ການ ທົດ ສອບ ນີ້, ຊຶ່ງ ຈະ ເປີດ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ຂອງ ທ່ານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ນິ ລັນ ດອນ ແລະ ພຣະ ເຈົ້າ.”

“ລູກ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ພວກ ເຈົ້າ ຢູ່ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ມືດ ມົວ ຢູ່ ແລ້ວ, ບ່ອນ ທີ່ ພວກ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ອະ ທິ ຖານ ທັງ ເຊົ້າ ແລະ ກາງ ຄືນ, ເພາະ ວ່າ ພະ ລັງ ຂອງ ຄວາມ ຊົ່ວ ຮ້າຍ ກໍາ ລັງ ໂຈມ ຕີ ພວກ ເຈົ້າ. ຖ້າ ພວກ ເຈົ້າ, ລູກ ນ້ອຍ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ບໍ່ ໄດ້ ຂັບ ໄລ່ ການ ໂຈມ ຕີ ເຫລົ່າ ນີ້, ທ່ານ ຈະ ສ່ຽງ ທີ່ ຈະ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ບ້ວງ ແລະ ການ ຫລອກ ລວງ ຂອງ ຜູ້ ປໍ ລະ ປັກ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ຜູ້ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ອ່ອນ ແອ ທາງ ວິນ ຍານ ແລະ ແຍກ ທ່ານ ອອກ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າ, ແລ້ວ ລັກ ເອົາ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ທ່ານ.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Lao and tagged . Bookmark the permalink.