Kaalaman: Supernatural na Impormasyon

______________________________________________________________

Ang karunungan ay gumagamit ng Kaalaman upang matamo ang mga layunin ng Banal na Espiritu.  Siya ay omniscient, ngunit ang mga Kristiyano ay may limitado at di-perpektong Kaalaman; subalit ang Banal na Espiritu ay maaaring magbigay, tulad ng nais Niya, impormasyon sa mga mananampalataya hindi nila kailanman makuha natural.

15 Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa’t, ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay. 17 At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.  (Mateo 16:15-19)

Inihahanda tayo ng Banal na Espiritu para sa Ang Dakilang Kapighatian kapag ang mga diyablo ay magiging napakaaktibo . . . hanapin ang proteksyon  sa Banal na Espiritu, ang mga Sakramento at ang Birheng Maria. Papa Pedro II ay mamumuno sa bagong Simbahan at obserbahan si Cristo na bumababa mula sa Langit.

12Nguni’t ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. (1 Mga Taga Corinto 2:12-13)

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.