Karunungan: Pagiging Perpekto ng Pananampalataya

______________________________________________________________

Ang karunungan ay gumagawa ng kaluluwa responsable sa Banal na Espiritu sa pagmumuni-muni ng Diyos upang magamit ang Kanyang mga ideya upang hatulan ang Kanyang nilikha.  Ang karunungan ay nakakaapekto sa pagkakaisa at pag-aakalang takot sa Diyos, at ginagawa ang aming mga pamantayan na naaayon sa mga pamantayan ng Diyos. Dapat nating hilingin ang karunungan sa Mistikal na Katawan ni Cristo, tulad ng pagnanasa ng Banal na Espiritu.

 Nguni’t ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. (1 Mga Taga-Corinto 2:12-13)

Ang pagpapabanal na Karunungan ay isa sa pitong kaloob ng Banal na Espiritu na makukuha sa lahat ng Kristiyano sa kalagayan ng Biyaya. Ang kaloob ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na ang Kumpirmasyon. Sa pamamagitan ng Karunungan nahaharap tayo sa mga problema sa buhay, at itinuturing ang ating kapwa nang may pag-ibig sa kapwa at tiyaga. Hindi natin matatamo ang kaloob sa pamamagitan ng pag-aaral o karanasan dahil ang karunungan ay ang pagsasabuhay ng banal na Kaalaman. “Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin.” (1 Mga Taga-Corinto 2:7)

Ang salita ng Karunungan ay maaaring maglaman ng propesiya ng Diyos at ang paraan para maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang karunungan ay binubuo ng banal na patnubay na gagamitin nang epektibo ang kaalaman, hindi tayo makakamtan ng Karunungan, ngunit matatanggap ito mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.

Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Jesus na nasa inyo, at ng pagibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, Ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin; Upang ipagkaloob sa inyo ng Dios ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa kaniya. (Mga Taga Efeso 1:15-17)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.