Charismas Pack

_____________________________________________________________

Mag-click sa mga link sa ibaba sa pababang order.

_____________________________________

Siyam na Charisms

_____________________________________

Kaalaman

Karunungan

Paghiwatig ng Mga Espiritu

_____________________________________

Karismatikong Pananampalataya

Pagpapagaling

Mga Himala

_____________________________________

Propesiya

Mga Dila

Interpretasyon ng Mga Dila

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.