Mga himala

______________________________________________________________

Pagdating ng mga lalaki kay Jesus, sinabi nila, “Si Juan na Tagapagbautismo ay isinugo kami sa iyo upang itanong, ‘Ikaw ba ang paririto, o dapat pa ba kaming maghanap ng iba?’ Nang panahong iyon, pinagaling niya ang marami sa kanilang mga karamdaman. pagdurusa, at masasamang espiritu; binigyan din niya ng paningin ang maraming bulag. At sinabi niya sa kanila bilang tugon, Humayo kayo at sabihin kay Juan ang inyong nakita at narinig: ang mga bulag ay muling nakakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga ketongin ay nilinis, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay ibinabangon, ang mga dukha ay ipinangangaral ang mabuting balita. sa kanila.'” (Lucas 7:20-23)

Ang pagpapagaling ay may apat na pangunahing kategorya: pisikal na pagpapagaling mula sa pisikal na sakit at kapansanan; sikolohikal na pagpapagaling mula sa mga sugat sa pag-iisip ng tao, kabilang ang mga emosyonal na sugat; espirituwal na pagpapagaling mula sa kasalanan upang maibalik ang isang tao sa isang relasyon sa Diyos; at exorcism at pagpapalaya.

“Ang mga tandang ito ay sasamahan ng mga sumasampalataya: sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, mamumulot sila ng mga ahas, at kung uminom sila ng anumang nakamamatay na bagay, hindi sila makakasama nito. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga maysakit, at sila ay gagaling.”  Marcos (16:17-18)

Ang sinumang bautisadong mananampalataya ay maaaring manalangin para sa maysakit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.