Pag-unawa: Higit pa sa Pananampalataya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pananampalataya ay ang teolohikong birtud upang maniwala sa Diyos, ang lahat ng Kanyang sinabi at inihayag, at iminumungkahi ng Simbahan, habang ang Pag-unawa ay isang kaloob ng Banal na Espiritu upang matiyak ang ating Pananampalataya.

Ginagawa ng karunungan ang kaluluwa na tumutugon sa Banal na Espiritu sa pagmumuni-muni ng Diyos upang gamitin ang Kanyang mga ideya upang hatulan ang Kanyang nilikha, habang ang Pag-unawa ay nagpapahintulot sa atin na tumagos sa gayong mga ideya upang maging kumbinsido tungkol sa Pananampalataya.

Makakagawa tayo ng konklusyon sa Pananampalataya upang magkaroon ng mas malalim na kahulugan mula sa papel ng tao sa mundo at sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Sinasaklaw ng likas na katwiran ang materyal na mundo, habang ang Pag-unawa ay gumagabay sa ating mga aksyon sa Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.