Espirituwal na Pag-unlad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pinayuhan ni apostol Pablo ang mga Hebreo na hanapin ang Espirituwal na Pag-unlad.

“Kaya nga, iwanan natin ang pangunahing aral tungkol kay Kristo at sumulong sa kapanahunan, nang hindi muling inilalagay ang pundasyon: pagsisisi sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos, pagtuturo tungkol sa mga bautismo at pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at walang hanggang paghuhukom.” (Hebreo 6:1-2)

“Ngunit nakatitiyak kami sa iyo, mga minamahal, sa mas mabuting bagay na may kaugnayan sa kaligtasan, kahit na nagsasalita kami sa ganitong paraan. Sapagkat ang Diyos ay hindi di-makatarungan upang palampasin ang inyong gawain at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan sa pamamagitan ng paglilingkod at patuloy na paglilingkod sa mga banal. Taimtim naming ninanais na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding pananabik para sa katuparan ng pag-asa hanggang sa wakas, upang hindi kayo maging tamad, ngunit tumulad doon sa mga nagmana ng mga pangako, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis.” (Hebreo 6:9-12)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.