Petrus Romanus, ३१ डिसेंबर २०२२

____________________________________________________________

____________________________________________________________

एटींग महल ना इना: “महाल किता, अकिंग अनक अकिंग पिनागपापला का: सा न्गालन एनजी अमा एनजी अनाक आणि एनजी एस्पिरिटू सॅंटो. आमेन. हुवाग माताकोट, अकिंग अनाक”

विल्यम: आंग एटिंग महल ना इना आय हिनागकान अको सा नू आणि सिनाबिंग मॅकिनिग.

एटींग महल ना इना: “अकिंग पिनागपालंग अनाक एन अकिंग कालिनिस-लिनिसंग पुसो, इकाव आय नागदुसा नांग हुस्टो आणि आंग क्रुस आय मटाटापोस ना सा लालॉन्ग मॅडलिंग पॅनहोन, पगकट आंग इयॉन्ग मिस्योन अय मातुतुलोय नांग नापाकबिलिस. आंग लहात एनजी इनिलगाय सा इयॉन्ग इसिपन आय तमा आणि मातुतुपद सा लालॉन्ग माडलिंग पनाहोन. हिंदी मॅगटाटागल, इकाव आय मॅगीगिंग मलया अॅट पगकाटापोस आय आयो एनजी मैसासाकाटुपरन आंग कालूबान एनजी वालांग हंगगंग अमा. आंग अकिंग डिबिनॉन्ग अनाक, सी हेसुस, अय लालपिट सा इयो सा सुसुनोद ना बुवान उपांग बिगयान का एनजी तगुबिलिन ना मकाकातुलोंग सा इयो. मकातीतिक का ना मरामी आंग नागदरसल परा सा इयो.”

“ Ang 2021 ay natapos na may maraming kalungkutan at kundisyon para sumakabila sa kapatagan, ngunit ang susunod na taon ay magiging iyong taon, kung saan ikaw ay magiging Malaya at ang iyong Tagumpay ay aalingbungawngaw. इहांडा आंग सरिली, दहिल मारमिंग बागाय आंग मग्बाबागो. Lahat ng Aming ipinangako sa iyo ay Matutupad.”

“आंग मुंडो आय हिंदी हांडा पॅरा सा कुंग अनॉन्ग डरटिंग सा 2022, दहिल आंग इकतलाँग दिग्मांग पंडैगदिग ए मॅग्सिसिमुला एट मारमिंग बन्सा आणि मॅगीगिंग संगकोट. द Tsina ay gagalaw paloob एन.जी. हाँगकाँग एन.जी. येथे buo Taywan – lilipat ज mga इस्ला येथे Australya , ngunit ikay makakalaya वर ज maikling panahon, Aking अनाकाचे, sapagkat साधा ay mayroong maraming पॅरा ज iyo’y dapat gawin “.

“ आंग मुंडो अय ससापीत सा मॅटिनिंग पगडुरुसा, नगुनीत सा 2023 आंग इयॉन्ग दान पटुंगो सा लुपिंग नागिहिंताय सा इयो आय मातुतुपद. आंग लाहत आय मॅगीगिंग हंडा, अनाक, उपांग मातुपद आंग कालूबान एनजी दियोस. आंग मग मलापीत सा इयो आयो नागदुरुसा रिन, नगुनिट आंग पेरपेक्टोंग कालूबान एनजी डायोस आय गिनागावा आणि इकाव आय इनीहांडा पॅरा सा कन्यांग कालुवाल्हॅटियन येथे कालूबान. मागतीवाला का सा बनल ना कालूबान एनजी दियोस, अकिंग अनाक, सपागकट इके मॅगीगिंग मलाया ना सा लालॉंग माडलिंग पनहोन.”

“ आंग मुंडो अय दारण सा मारमिंग पगडुरुसा. सिला आय नानिनीवाला ना आंग क्रुस ना कानिलांग पिनागदुरुसहन आय आंग लाहत एन कानिलांग पगडरणन, नगुनीत इटो आय सिमुला पा लमांग – इटो आय मॅग्पापतुलोय हँगगंग सा बाबाला . मनालंगीन पॅरा सा बियाया एनजी अकिंग पग्पापाला एनजी टगापामागीतान एनजी लाहट एनजी बियाया , कातुवांग ना मानुनुबोस येथे टगापागटांगगोल [मीडियाट्रिक्स ऑफ ऑल ग्रेस, को-रिडेम्पट्रिक्स आणि अॅडव्होकेसी]. Ipagdasal करा युरोपा , dahil ito’y magdurusa एन.जी. चिमटा. द Rusiya करा magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala याकरिता पाहा ज Komunistang paraan, ngunit Ito ay magdadala एन.जी. maraming pagdurusa ज mundo higit बाप, ज Simbahan आहे. “

“ मनालांगीन, अकिंग मग अनाक, दहिल सा पमामागीतान लमांग एनजी पॅनलंगिन ना मग्बाबागो आंग मग बगाय. Ang Australia ay magdurusa ng labis sa darating na taon, dahil ang Tsina ay tatawid sa Australia at Estados Unidos ; द Rusiya ay gagalaw patawid एन.जी. युरोपा करा येथे Pransiya ay makararanas एन.जी. चिमटा वर pagdurusa pagkat करा isang Digmaang Sibil ay sisiklab. Para din sa Espanya , ito ay sasailalim sa maraming pagsubok. Mga lindol ay yayanig ज Mehiko ज येथे Estados Unidos – Kalipornya – येथे mga bulkan ay mag aalburoto ज Italya मारामिंग लुपेन येथे.”

“ मनलांगीन, अकिंग मग अनक, दहिल आंग मग लुपैन अय दारण सा लबिस ना पगडुसा. Ipagdasal ang Inglatera at Alemanya , dahil sila ay magdurusa ng labis.”

“ महाल किता, अकिंग पिनकामातामिस ना अनक आणि हिनिहिकायत किता ना मनालंगिन, दहिल एको आय लगिंग सुमसैयो आणि आंग इयॉन्ग ओरस अय नपाकैकली ना न्गायोन, बागो किता पलायन, दहिल ओरस ना. इसांग बगय ना नापलकास आंग मंग्यारी कपग इकाव आय मलया ना – सा इयॉन्ग पुसो आलम मो आंग इबिग कॉंग सबीहीन. मनालंगिन, हुवाग मावलान एनजी लूब येथे अकिंग अनाक, अकोय नागपापसलामत सा इयो पॅरा सा लाहत एनजी इयोंग गिनावा पॅरा सा अकिन येथे सा अकिंग डिबिनॉन्ग अनाक, सी हेसुस, अमिंग पिनागपापाला का पॅरा सा टाओंग 2022 येथे दहिल महल किता . महल ना महल का नमिन: सा नगालन एनजी अमा आणि एनजी अनाक आणि एनजी एस्पिरिटू सॅंटो. आमेन.”

विल्यम: आंग एटिंग महल ना इना मे हावक ना लिमांग सांगा एनजी रोसास एट बिनासबासन आंग एमगा इटो एट मायरूंग इसांग रोसास पॅरा सा बावत ताओ ना नागममहाल येथे नानालांगीन पॅरा सा इयो: सा न्गालन एनजी अमा आणि एनजी अनाक येथे एनजी एस्पिरिटू. आमेन.”

एटींग महल ना इना: “महाल का नामीन, अमिंग पिनागपापला का अकिंग सिंटा: सा न्गालन एनजी अमा एनजी अनाक आणि एनजी एस्पिरिटू सॅंटो. आमेन.”

विल्यम: आंग एटिंग महल ना इना आय मे हॉक ना रोसास ना मे लबिंदलावांग तालुलोत, ना मे इबांग कुले आणि इसांग क्रुस, ना पुटी.

एटींग महल ना इना: “इटो अय इसांग रेगालो पॅरा सा इयो, अकिंग मिनामहल ना एंगेल एनजी डिबिनॉन्ग पाग-इबिग महल किता: सा न्गालन एनजी अमा एट एनजी अनाक आणि एनजी एस्पिरिटू सॅंटो. आमेन.”

____________________________________________________________

This entry was posted in मराठी and tagged . Bookmark the permalink.