Petrus Romanus, 31 டிசம்பர் 2022

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ATING MAHAL NA INA: “மஹால் கிடா, அக்கிங் அனாக் அட் அகிங் பினாக்பபால க: ச ங்கலன் ங் ஆமா அட் என்ங் அனக் அட் எங் எஸ்பிரிடு சாண்டோ. ஆமென். ஹுவாக் மடகோட், அகிங் அனக்”

வில்லியம்: ஆங் அட்டிங் மஹால் நா இனா ஏய் ஹினாக்கன் அகோ சா நூ அட் சினாபிங் மகினிங்.

ATING MAHAL NA INA: “Aking pinagpalang anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, ikaw ay nagdusa Nang Husto at An krus ay matatapos na sa lalong Madaling panahon, pagkat ang iyong Misyon ay Madutuloyisnang. அங் லஹத் ங் இனிலகய் ச ஐயோங் இசிபன் ஏய் டமா அட் மாடுடுபட் ச லலாங் மடலிங் பனஹோன். இந்தி மக்தடகல், இகாவ் ஏய் மாகிகிங் மலாயா அட் பக்கடபோஸ் அய் ஐயோ என் மைசசகாடுபரன் அங் கலூபன் என்ங் வாலாங் ஹாங்காங் அமா. அங் அகிங் டிபினோங் அனாக், சி ஹெசஸ், ஏய் லாலாபிட் சா ஐயோ ச சுசுனோட் நா புவான் உபாங் பிக்யன் கா என்ங் டகுபிலின் நா மககாதுலோங் சா ஐயோ. மகதிதியக் க ந மரமி அங் நகதரசல் பர ச ஐயோ” என்றான்.

“ ஆங் 2021 ஏய் நடபோஸ் நா மே மராமிங் கலுங்குடன் அட் குண்டிஸ்யோன் பரா சுமகபிலா ச கபடகன், ங்குனிட் அங் சுசுனோட் நா டான் ஏய் மகிகிங் ஐயோங் தாயோன், குங் சான் இகாவ் ஏய் மாகிகிங் மலேயா அட் ஆங் ஐயோங் தகும்பாய் அய் அலிங்காங் முண்டோ. இஹந்தா அங் சாரிலி, தஹில் மரமிங் பாகே அங் மக்பபாகோ. லஹத் என்ங் அமிங் இபினங்ககோ ச ஐயோ ஏய் மாடுடுபட்”

“ஆங் முண்டோ அய் ஹிந்தி ஹந்தா பரா ச குங் அனோங் டேராட்டிங் சா 2022, டஹில் ஆங் இகட்லாங் டிக்மாங் பண்டைக்டிக் ஏய் மக்சிசிமுலா அட் மராமிங் பன்சா ஆங் மாகிகிங் சாங்கோட். ஆங் Tsina மாதங்கள் gagalaw paloob என்ஜி ஹாங்காங் என்ஜி மணிக்கு buo Taywan – lilipat SA மற்றும் ஐலா நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா , ngunit ikay makakalaya நா SA maikling panahon, Aking Anak, sapagkat ட்ரெய்ன் மாதங்கள் mayroong maraming பாரா SA iyo’y dapat gawin “.

“ ஆங் முண்டோ அய் சசாபிட் சா மாடிண்டிங் பாக்துருசா, ங்குனிட் சா 2023 ஆங் ஐயோங் டான் பாடுங்கோ சா லுபைங் நகிஹிந்தாய் ச ஐயோ ஏய் மாடுடுபட். அங் லஹத் ஏய் மாகிகிங் ஹண்டா, அனக், உபாங் மடுபட் அங் கலூபன் என்ங் டியோஸ். அங் எம்கா மலாபிட் சா ஐயோ அய் நாக்துருசா ரின், ங்குனிட் அங் பெர்பெக்டோங் கலூபன் என்ங் டியோஸ் ஏய் கினாகாவா அட் இகாவ் அய் இனிஹாஹண்டா பரா சா கன்யாங் கலுவல்ஹாடியன் அட் கலூபன். மக்திவாலா கா சா பனல் நா கலூபன் என்ங் டியோஸ், அக்கிங் அனாக், சபக்கட் இகே மாகிகிங் மலாயா நா ச லலாங் மடலிங் பனாஹோன்.”

“ அங் முண்டோ அய் தரான் ச மரமிங் பக்துருசா. சிலநேரம் மாதங்கள் naniniwala நா ஆங் krus kanilang pinagdurusahan மாதங்கள் ஆங் அனைத்தும் என்ஜி kanilang pagdaraanan, ngunit ITO மாதங்கள் simula பா lamang நா – ITO மாதங்கள் magpapatuloy hanggang SA Babala . Manalangin பாரா SA Biyaya என்ஜி Aking Pagpapala என்ஜி Tagapamagitan என்ஜி அனைத்தும் என்ஜி Biyaya , Tagapagtanggol மணிக்கு Katuwang நா Manunubos [அனைத்து கருணைகள், கூட்டுறவு Redemptrix மற்றும் ஆதரிப்புமே Mediatrix]. இபக்டாசல் அங் யூரோபா , டஹில் இடோய் மக்துருசா என்ங் லேபிஸ். ஆங் Rusiya ஆங் magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala சிலநேரம் SA Komunistang paraan, ngunit ITO மாதங்கள் magdadala என்ஜி maraming pagdurusa SA உலக higit பா SA Simbahan மணிக்கு. “

“ மணலங்கின், அக்கிங் ம்கா அனக், தஹில் ச பமாமாகிதன் லமங் ங் பனலங்கின் ந மக்பபாகோ அங் ம்க பகாய். ஆங் ஆஸ்திரேலியா மாதங்கள் magdurusa என்ஜி Labis SA, dahil ஆங் நா taon darating Tsina மாதங்கள் tatawid SA ஆஸ்திரேலியா மணிக்கு Estados அமெரிக்கா குடியரசு ; ஆங் Rusiya மாதங்கள் gagalaw patawid என்ஜி யூரோபா ஆங் மணிக்கு Pransiya மாதங்கள் makararanas என்ஜி Labis நா pagdurusa pagkat ஆங் isang Digmaang Sibil மாதங்கள் sisiklab. பரா தின் சா எஸ்பான்யா , இதோ ஏய் சசைலலிம் ச மரமிங் பாக்சுபோக். Mga lindol மாதங்கள் yayanig SA Mehiko SA மணிக்கு Estados அமெரிக்கா குடியரசு – Kalipornya – மற்றவர்களில் மற்றும் bulkan மாதங்கள் மாக் aalburoto SA இத்தாலி அட் சா மராமிங் லுபைன்.”

“ மணலங்கின், அகிங் எம்கா அனாக், தஹில் அங் ம்கா லுபைன் ஏய் தரான் ச லபிஸ் நா பக்துருசா. Ipagdasal ஆங் இங்கிலாந்து மணிக்கு Alemanya , dahil சிலநேரம் மாதங்கள் magdurusa என்ஜி Labis. “

“ மஹால் கிடா, அக்கிங் பினாகாமடமிஸ் நா அனாக் அட் ஹினிஹிகயாத் கிடா நா மணலாங்கின், டாஹில் அகோ அய் லாகிங் சுமசையோ அட் ஆங் ஐயோங் ஒரஸ் அய் நபகைக்லி ந ங்காயோன், பாகோ கிடா பாலையான், டாஹில் ஓரஸ் நா. இசங் பகாய் ந நபகலகஸ் அங் மங்யயரி கபக் இகாவ் அய் மலாயா நா – ச ஐயோங் பூசோ ஆலம் மோ அங் இபிக் கோங் சபிஹின். மனலாங்கின், அக்கிங் அனாக் அட் ஹுவக் மவலன் என்ங் லூப், தஹில் மஹால் கிடா அட் அகோய் நாக்பபாசலமத் ச ஐயோ பரா ச லஹத் என்ங் ஐயோங் கினாவா பரா சா அகின் அட் சா அக்கிங் டிபினோங் அனாக், சி ஹெசஸ், அமிங் பினாக்பாபால கா பரா சா தாங் 2022 இல் . மஹால் நா மஹால் கா நமின்: ச ங்கலன் என் அமா அட் என்ங் அனக் அட் எங் எஸ்பிரிடு சாண்டோ. ஆமென்.”

வில்லியம்: ஆங் அட்டிங் மஹால் நா இனா அய் மே ஹவாக் நா லிமாங் சங்க ங் ரோசாஸ் அட் பினாஸ்பாசன் அங் எம்கா இடோ அட் மைரூங் இசாங் ரோசாஸ் பரா சா பவாத் தாவோ ந நக்மாமஹால் அட் நானானலாங்கின் பாரா சா ஐயோ: சா ங்கலன் எங் அமா அட் எங் அனாக் அட் எங் எஸ்பிரிடு. ஆமென்.”

ATING MAHAL NA INA: “மஹால் கா நமின், அகிங் சிந்தா அட் அமிங் பினாக்பாபால க: சா ங்கலன் என் அமா அட் என்ங் அனக் அட் எங் எஸ்பிரிடு சாண்டோ. ஆமென்.”

வில்லியம்: ஆங் அட்டிங் மஹால் நா இனா ஆய் மே ஹவாக் நா ரோசாஸ் நா மே லபிண்டலவாங் தாலுலோட், நா மே இபாட் இபாங் குலே அட் இசாங் க்ரூஸ், நா புடி.

அட்டிங் மஹால் நா இனா: “ இதோ அய் இசங் ரெகலோ பரா சா ஐயோ, அக்கிங் மினாமஹால் நா ஏஞ்செல்ங் டிபினோங் பாக்-இபிக் மஹால் கிடா: ச ங்கலன் என்ங் அமா அட் என்ங் அன்க் அட் எங் எஸ்பிரிடு சாண்டோ. ஆமென்.”

______________________________________________________________

This entry was posted in தமிழ் and tagged . Bookmark the permalink.