Mga Atheist

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang “Interior Locution” ay isang anyo ng pribadong paghahayag na narinig o natanggap sa loob. Dapat nating tiyakin na ang isang lokusyon ay tunay bago matukoy ang kahalagahan nito. Nagkaroon ako ng locution mula sa Banal na Espiritu sa Misa ng Linggo, Setyembre 20, 2015.

“Manuel, sumulat ng isang artikulo para sa mga Atheist na may video ng senturyon na nagsasaad ng pag-iral ng Diyos noong namatay si Kristo sa krus. ‘Tunay na ito ang anak ng Diyos,’ ang pag-amin ng senturion sa kanyang mga tuhod.”

Maniwala kay Kristo! Apat na kanonikal na ebanghelyo ang nagtatala ng Kanyang Pasyon, Kamatayan sa Krus, at Pagkabuhay na Mag-uli.

Si Kristo ang magpapailaw sa iyong Konsensya, magpapatunay sa Kanyang pag-iral at mag-aanyaya sa iyo sa Kanyang kaharian. Siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawang magnanakaw: ang isa ay tinutuya Siya; ang isa ay na-canonize sa krus. Gayahin ang magalang na magnanakaw.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Mga Atheist

  1. Pingback: Pakete ng Babala | Manuel Silveira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.