ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈິດສໍານຶກ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບແມ່ນເຫດການທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສະຫວ່າງສະຕິປັນຍາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາໃນທັນທີຜ່ານຕາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ການສ່ອງແສງແມ່ນພຣະຄຸນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານ. ເຮົາ​ຈະ​ສັງເກດ​ເບິ່ງ​ຊີວິດ, ຄຳ​ເວົ້າ ແລະ ການ​ກະທຳ, ຄວາມ​ຄິດ​ດີ​ແລະ​ບໍ່​ດີ, ແລະ ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຂອງ​ທຸກ​ການ​ກະທຳ​ຫຼື​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ເຮົາ, ຄົນ​ອື່ນ​ແລະ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ໄພ່​ພົນ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄົນ​ບາບ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ.

ຄຳ​ເຕືອນ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ອັດສະຈັນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຕືອນ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ. ກະກຽມສໍາລັບມັນໂດຍຜ່ານ ໂທດ.

ຄຳ​ເຕືອນ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ອັດສະຈັນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຕືອນ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ. ກະກຽມສໍາລັບມັນໂດຍຜ່ານ ໂທດ. “ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ການ​ພິພາກສາ. ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ຕໍ່​ພວກ​ຜີ​ປີສາດ, ຕ້ານ​ຄົນ​ຫລິ້ນ​ຊູ້, ຕ້ານ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ສາບານ​ປອມ, ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ຂົ່ມເຫັງ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ, ແມ່ໝ້າຍ ແລະ​ຄົນ​ບໍ່​ເປັນ​ພໍ່, ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ຂັບ​ໄລ່​ຄົນ​ອາ​ໄສ​ອອກ​ໄປ, ແລະ​ບໍ່​ຢ້ານ​ເຮົາ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈອມ​ໂຍທາ​ກ່າວ​ວ່າ.” (ມາລາກີ 3:5).

“ຫລາຍຄົນຈະຖືກປັບປຸງ, ຊໍາລະ, ແລະທົດສອບ, ແຕ່ຄົນຊົ່ວຈະພິສູດວ່າຊົ່ວ; ຄົນຊົ່ວຈະບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແຕ່ຄົນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈະ.” (ດານຽນ 12:10)

______________________________________________________________

This entry was posted in ພາສາລາວ and tagged . Bookmark the permalink.