Pag-unawa para sa Espirituwal na Kaligtasan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagkilala ay kailangan para sa Espirituwal na Kaligtasan.

Ang kahulugan ng diksyonaryo ng discernment ay “ang kakayahang humatol ng mabuti”, ngunit ang Discernment para sa isang Kristiyano ay mas malalim . . . ito ay Espirituwal na Karunungan!

“Datapuwa’t ang karunungan na mula sa itaas ay una’y dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, bukas sa pangangatuwiran, puspos ng awa at mabubuting bunga, walang kinikilingan at tapat.” (Santiago 3:17).

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

Pag-Unawa: Mabuti at Masasamang Espiritu

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.