ພຣະບິດາຜູ້ເມດຕາ

______________________________________________________________

. . .

“ທຸກ ຈິດ ວິນ ຍານ ຢູ່ ໃນ ໂລກ ນີ້ ຈະ ເປັນ ພະ ຍານ ໃນ ໄວໆ ນີ້ ເຖິງ ອາ ການ ຂອງ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ ຈິດ ໃຈ. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນຈະຖືກນໍາມາຄຸເຂົ່າລົງດ້ວຍຄວາມອັບອາຍເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ, ອາດຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ບາບຂອງພວກເຂົາເຈັບປວດຫຼາຍປານໃດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຕາຂອງຂ້ອຍ.

ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ເມດ​ຕາ ​ແລະ ຖ່ອມຕົວ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນີ້ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກະຕັນ​ຍູ ​ແລະ ຄວາມ​ໂລ່ງ​ໃຈ. ສໍາລັບຄົນອື່ນ, ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່ານີ້ເປັນການທົດລອງທີ່ຍາກຫຼາຍ, ແລະຫຼາຍຄົນຈະປະຕິເສດຄວາມຮັກແລະມິດຕະພາບຂອງຂ້ອຍ.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in ພາສາລາວ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.