ພຣະບິດາຜູ້ເມດຕາ

______________________________________________________________

. . .

“ທຸກ ຈິດ ວິນ ຍານ ຢູ່ ໃນ ໂລກ ນີ້ ຈະ ເປັນ ພະ ຍານ ໃນ ໄວໆ ນີ້ ເຖິງ ອາ ການ ຂອງ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ ຈິດ ໃຈ. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນຈະຖືກນໍາມາຄຸເຂົ່າລົງດ້ວຍຄວາມອັບອາຍເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ, ອາດຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ບາບຂອງພວກເຂົາເຈັບປວດຫຼາຍປານໃດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຕາຂອງຂ້ອຍ.

ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ເມດ​ຕາ ​ແລະ ຖ່ອມຕົວ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນີ້ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກະຕັນ​ຍູ ​ແລະ ຄວາມ​ໂລ່ງ​ໃຈ. ສໍາລັບຄົນອື່ນ, ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່ານີ້ເປັນການທົດລອງທີ່ຍາກຫຼາຍ, ແລະຫຼາຍຄົນຈະປະຕິເສດຄວາມຮັກແລະມິດຕະພາບຂອງຂ້ອຍ.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in ພາສາລາວ and tagged . Bookmark the permalink.