ព្រះបិតាដែលមានមេត្តា

______________________________________________________________

. . .

“គ្រប់ព្រលឹងទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងបានឃើញនូវទីសំគាល់នៃការបំភ្លឺនៃមនសិការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ពួកគេម្នាក់ៗនឹងត្រូវលុតជង្គង់ដោយភាពអៀនខ្មាស់ នៅពេលដែលពួកគេឃើញ ប្រហែលជាជាលើកដំបូង ដែលអំពើបាបរបស់ពួកគេមានការឈឺចាប់នៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំ។

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស និង​ចិត្ត​រាប​ទាប ពួកគេ​នឹង​ទទួល​យក​សេចក្តី​មេត្តា​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​ដោយ​ការ​ដឹងគុណ និង​ការ​ធូរស្រាល។ សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត ពួកគេនឹងយល់ថា នេះជាការសាកល្បងដ៏លំបាកមួយ ហើយមនុស្សជាច្រើននឹងបដិសេធ ដៃនៃក្តីស្រឡាញ់ និងមិត្តភាពរបស់ខ្ញុំ។ ”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.