దయగల తండ్రి

______________________________________________________________

. . .

“భూమిపై ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆత్మ త్వరలో మనస్సాక్షి యొక్క ప్రకాశం యొక్క సంకేతాలను చూస్తుంది. నా కళ్లలో వారి పాపాలు ఎంత బాధాకరంగా కనిపిస్తాయో బహుశా మొదటిసారి చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ సిగ్గుతో మోకాళ్లపైకి వస్తారు.

దయగల మరియు వినయపూర్వకమైన హృదయం ఉన్నవారికి, వారు ఈ గొప్ప దయను కృతజ్ఞతతో మరియు ఉపశమనంతో అంగీకరిస్తారు. ఇతరులకు, వారు దీనిని చాలా కష్టమైన విచారణగా భావిస్తారు మరియు చాలామంది నా ప్రేమ మరియు స్నేహాన్ని తిరస్కరించారు.

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in తెలుగు and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.