ଦୟାଳୁ ପିତା

______________________________________________________________

. . .

“ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ​​ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବେକର ଆଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବେ | ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଅଣାଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ମୋ ଆଖିରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦେଖାଯାଏ |

ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ନମ୍ର ହୃଦୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏହି ମହାନ ଦୟାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆରାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏହା ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇବେ, ଏବଂ ଅନେକେ ମୋ ହାତ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ |”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in ଓଡିଆ and tagged . Bookmark the permalink.