കരുണാമയനായ പിതാവേ

______________________________________________________________

. . .

“ഭൂമിയിലെ ഓരോ ആത്മാവും മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്ക് ഉടൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. എന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എന്ന് ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ, അവരോരോരുത്തരും ലജ്ജയോടെ മുട്ടുകുത്തി വീഴും.

ദയയും വിനയവും ഉള്ളവർക്ക്, അവർ ഈ മഹത്തായ കാരുണ്യം നന്ദിയോടും ആശ്വാസത്തോടും കൂടി സ്വീകരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായി അവർ കണ്ടെത്തും, പലരും എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും കൈ നിരസിക്കും.

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in മലയാളം and tagged . Bookmark the permalink.