កាកបាទ ក្រហម

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ព្រះ នឹង ហៅ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ របស់ មនុស្ស ជាតិ តាម រយៈ ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា នៅ លើ មេឃ ដែល នឹង ប្រែ ពណ៌ ក្រហម ហើយ យើង នឹង ឃើញ កាកបាទ ក្រហម នៅ លើ មេឃ ក្រហម ។ បន្ទាប់ មក យើង នឹង មាន ឯកសិទ្ធិ របស់ ទស្សនិកជន ឯកជន ម្នាក់ ដែល មាន ព្រះ គ្រីស្ទ ដើម្បី ពិនិត្យ មើល ជីវិត និង គោលបំណង របស់ យើង ហើយ ទទួល បាន ការ អញ្ជើញ ទៅ កាន់ ព្រះ រាជាណាចក្រ នៃ ព្រះ ។

កាកបាទ ក្រហម នៅ លើ មេឃ ក្រហម គឺ ជា ការ ចាប់ បុព្វ បុរស នៃ ការ ព្រមាន ដ៏ អស្ចារ្យ និង ការ បំភ្លឺ នៃ មនសិការ ។ ស្វែងរក ការ ប្រោសលោះ ឥឡូវ នេះ មុន ពេល កាកបាទ ក្រហម លេច ឡើង នៅ លើ មេឃ ក្រហម ។

______________________________________________________________

This entry was posted in ខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink.