صلیب در آسمان سرخ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

خدا توجه بشریت را از طریق برخوردی بر روی آسمان که قرمز خواهد شد، فراخواند و ما صلیب را در آسمان سرخ خواهیم دید. سپس امتیاز مخاطب خصوصی با مسیح را خواهیم داشت تا زندگی و هدف خود را بررسی کنیم و دعوتنامه ای به پادشاهی خدا دریافت کنیم.

صلیب در آسمان سرخ پیش دبستانی برای هشدار بزرگ و روشنایی وجدان است. به دنبال رستگاری در حال حاضر، قبل از صلیب در آسمان سرخ ظاهر می شود.

______________________________________________________________

This entry was posted in فارسی and tagged . Bookmark the permalink.