క్రాస్ ఇన్ ది రెడ్ స్కై

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ఆకాశంలో ఢీకొనడం ద్వారా దేవుడు మానవాళి దృష్టిని పిలుస్తాడు, అది ఎర్రగా మారుతుంది, మరియు మనం ఎర్ర ఆకాశంలో ఒక శిలువను చూస్తాము. అప్పుడు మన జీవితాన్ని, దాని స౦కల్పాన్ని పరిశీలి౦చి, దేవుని రాజ్యానికి ఆహ్వానాన్ని పొ౦దే౦దుకు క్రీస్తుతోపాటు ఒక ఏకాంత ప్రేక్షకులు మనకు ఆధిక్యత లభిస్తు౦ది.

ఎర్ర ఆకాశ౦లోని సిలువ గొప్ప హెచ్చరికకు, మనస్సాక్షి ప్రకాశానికి ము౦దుమాట. ఎర్ర ఆకాశంలో శిలువ కనిపించడానికి ముందు, ఇప్పుడు విమోచనను కోరండి.

______________________________________________________________

This entry was posted in తెలుగు and tagged . Bookmark the permalink.