රතු අහසේ කුරුසය

______________________________________________________________

______________________________________________________________

රතු පැහැයට හැරෙන අහසේ ගැටීමකින් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ අවධානය යොමු කරනු ඇති අතර අපට රතු අහසේ කුරුසයක් පෙනෙනු ඇත. එවිට අපගේ ජීවිතය සහ එහි අරමුණ පරීක්ෂා කර දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ආරාධනයක් ලැබීමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමඟ පෞද්ගලික ප්‍රේක්ෂකයෙකුගේ වරප්‍රසාදය අපට ලැබෙනු ඇත.

රතු අහසේ කුරුසය හෘදය සාක්ෂියේ මහා අනතුරු ඇඟවීමේ සහ ආලෝකයේ පූර්විකාවකි. කුරුසය රතු අහසේ දිස්වීමට පෙර දැන් මිදීම සොයන්න.

______________________________________________________________

This entry was posted in සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.