ചുവന്ന ആകാശത്തിലെ കുരിശ്

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ആകാശത്തേക്ക് ഒരു കൂട്ടിയിടിയിലൂടെ വിളിക്കും, അത് ചുവന്ന നിറമായി മാറും, ചുവന്ന ആകാശത്ത് ഒരു കുരിശ് നാം കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും പരിശോധിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനും ക്രിസ് തുവിനോടൊപ്പം ഒരു സ്വകാര്യ സദസ്സിന്റെ പദവി നമുക്കുണ്ടാകും.

ചുവന്ന ആകാശത്തിലെ കുരിശ് വലിയ മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെയും ആമുഖമാണ്. ചുവന്ന ആകാശത്ത് കുരിശ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കൽ തേടുക.

______________________________________________________________

This entry was posted in മലയാളം and tagged . Bookmark the permalink.