Hawakan ang Kamay ng Diyos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tayo ay isinilang upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon, hanapin ang Espirituwal na Paglago, at pumunta sa Langit.

Ipinakilala sa amin ng aming mga magulang ang Pananampalataya sa Binyag, at pinagtibay namin ang Pananampalataya sa Kumpirmasyon. Dapat tayong mamulaklak sa espirituwalidad, ngunit maraming kabataan ang hindi binabalewala ang Diyos at lumalakad nang mag-isa sa buhay na inilalantad ang kanilang sarili sa maraming panganib.

Hinahawakan ng ibang tao ang kamay ng Diyos at pinagsisisihan ang panahong lumakad sila nang mag-isa sa buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.