Pangunahing Moral Virtues

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga Kabutihang Teolohiko — Pananampalataya, Pag-asa at Karidad — ay mga regalo ng Diyos na natanggap sa Binyag para sa natural na moralidad at bahagi ng banal na kalikasan.

Pangunahing Moral Virtues — pagkamahinhin, katarungan, katatagan ng loob at pagpipigil — pangkatin ang lahat ng iba pang moral na birtud at ang pundasyon ng natural na moralidad sa ilalim ng teolohikong mga birtud.

Tinukoy ni Aristotle ang prudence bilang “tamang dahilan na inilalapat sa pagsasanay.” Ang birtud na hatulan ang tama at mali ay namamalagi sa praktikal na katalinuhan, at ang Diyos ay naglalagay ng pagkamaingat sa pamamagitan ng teolohikong mga birtud.

Ang katarungan ay ang kalooban na igalang ang mga karapatan ng tao.

Ang katatagan ng loob, makatwiran at makatwiran, ay ang lakas ng loob na pagtagumpayan ang takot, at ang lakas upang ipatupad ang mga pagpapasiya ng pagkamahinhin at katarungan.

Pinipigilan ng pagtitimpi ang ating mga pagnanasa sa mga lehitimong bagay, tulad ng pagkain at inumin.

Kinokontrol ng katatagan ang hindi makatwirang takot, at ang pagpipigil sa hindi makatwirang pagnanasa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.