มากิ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

พวกมากิเดินจากระยะไกลโดยได้รับคําแนะนําจากดวงดาวให้ชื่นชอบและถวายของขวัญพระราชทานแด่พระกุมารเยซู

เรามีดาวนําทางเราไปสู่สวรรค์ศรัทธาของเราเราต้องบํารุงเลี้ยงเพราะการสูญเสียศรัทธาคือการสูญเสียเข็มทิศไปสวรรค์ เราต้องปกป้องศรัทธาของเราจากศัตรูของจิตวิญญาณ: เนื้อหนัง โลก และซาตานและสานุศิษย์ของพระองค์ ศรัทธายอมให้เชื่อโดยไม่เห็น พระคริสต์ตรัสว่า “โธมัส คุณมีศรัทธาเพราะคุณเคยเห็นฉันไหม? คนที่มีศรัทธาในเราโดยไม่เห็นเราคือคนที่ได้รับพรจริงๆ!” (ยอห์น 20:29)

ศรัทธานําเราไปสู่พระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราสามารถไปโบสถ์ที่ใกล้ที่สุดได้เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ในพลับพลา ในแต่ละมวลเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้ารักพระคริสต์ในศีลมหาสนิทและระลึกถึงพระกระยาหารมื้อสุดท้ายความหลงใหลและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

______________________________________________________________

This entry was posted in ไทย and tagged . Bookmark the permalink.