Petrus Romanus, 4 जनवरी 2023

______________________________________________________________

हाम्रा प्रभुले सुसान (संयुक्त राज्य अमेरिकाका द्रष्टा) लाई दिनुभएको सन्देश

4 जनवरी 2023

हाम्रो प्रभु: “हो मेरी छोरी, म महान हुँ म हुँ, म महान चिकित्सक हुँ, शब्द अवतार हुँ। म ईश्वरीय कृपा हुँ।”

“हो। मेरो बुबाको इच्छाद्वारा मेरो छोरा अन्तिम विकार हो। उहाँलाई मेरो चर्च, मेरो दुलहीको मर्मत सुरु गर्न अनुमति दिइएको छ।

“संसारमा धेरै नयाँ कठिनाइहरू आउनेछन् तर यी त्रासदीहरूको बीचमा, मेरो अवशेष चर्च जारी रहनेछ।”

“मेरो शान्तिमा जानुहोस् र मेरी छोरीलाई माया गर्नुहोस्।”

______________________________________________________________

This entry was posted in नेपाली and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.