MENSAHE KAY LORENA

________________________________________________________________

16 ENERO 2023

ANG PROPESIYA AY MATUPAD KUNG SAAN ANG AKING HALIP AY PAPATAYIN AT MAGMARTIR.

Kailangan ko ang aking mga Kaibigan sa Wakas ng Panahon sa aking tabi, Ako na inyong Hari at Panginoong Hesukristo ay nasa Agony at Ako ay Napako sa Krus at ang Aking mga Apostol ay iniwan akong mag-isa. NAG-IISA ang Aking Minamahal na Disipulo na si Juan na kumakatawan sa Aking Tapat na Nalalabi, siya ay nasa Paanan ng Krus na sinasamahan Ako kasama ng Aking Ina.

Sa Agony, dinaranas ko ang paghamak ng tao at nararamdaman ko ang pagkabalisa at kadiliman nitong Madilim na Oras para sa Mundo, kung saan ang kalaban ay dumating upang ipahayag ang kanyang Paghahari ng Kasamaan at Kabuktutan sa Mundo, tayo ay nasa bingit na ng namumuhay sa Kasuklam-suklam na Kapanglawan.

Kapag nakontrol na ng tao ng kapahamakan ang Mundo at WALA na Ako sa Consecration, ang Host na ito ay magiging isang piraso na lamang ng tinapay sa mga kamay ng kaaway kung saan HINDI NA AKO magiging.

Kaya nga tinatawag Ko ang Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon na maging Aking mga Juan at Aking mga Maria upang ihanda ang kanilang mga puso, dahil sa lalong madaling panahon Ako ay mananahan sa kanila at sila ay magiging Aking Buhay na mga Tabernakulo na nagniningning ng Aking Liwanag.

Magdidilim ang Araw at tatakpan ng Kadiliman ang Globo, malapit nang mamatay ang Roma at ang Aking Tapat na kahalili ay magiging Martir, HINDI pa siya patay na siya ay buhay at kailangang magdusa ng madugong kamatayan upang ang Aking Simbahan ay magawa ang Susunod na Hakbang upang MAGING renew.

Matapos ang kanyang pagkawasak, ito ay babangon mula sa abo, upang sumikat ang Dukha at Mapagpakumbaba sa Bagong Langit at Bagong Lupa, hindi lahat ay natupad, aking wawakasan ang Paghahari ng Kasamaan, na magtatagal ng maikling panahon at ang Araw ay bumangon at sumikat na hindi kailanman.

Ang Banal na Sede ni Pedro ay nanatiling bakante, at ang mga buwitre sa Roma ay naniniwala na nasa kanilang kapangyarihan ang Aking Bayan, ngunit isang Liwanag ay sumisikat pa sa Horizon, isang kahalili Ko, si Peter the Roman, na darating upang magbigay ng Kapayapaan at Katiwasayan sa Faithful Remnant.

Ang lahat ay hindi nawala at kapag ang pinakamakapal na kadiliman ay natakpan ang Lupa at ang Kasuklam-suklam na Kapanglawan ay nailagay na sa Aking Simbahan, ang Aking dalawang Puno ng Olibo, sina Enoc at Elijah, na mga Kinatawan ng Aking Bayan, ay lalabas upang lumaban kung ano sila, ang mga Kinatawan. ng Aking Simbahan.

At dadalhin nila ang Pangalan ng Diyos na nakapaloob sa kanilang mga isipan at puso, lahat ay nakasulat at ang mga Propesiya ay natutupad dahil sa Aking Salita ay LAHAT Nahayag, at inihahayag Ko ito sa Aking Mga Kaibigan, upang kanilang maunawaan ang lahat ng malapit nang mangyari. mangyari at maaaring umakyat sa Kaban ng Kaligtasan.

Ang Roma ay ibabagsak, at ang Propesiya ay matutupad kung saan ang Aking kahalili ay Papatayin at Martir, pagkatapos ay isang pag- atake ang darating sa Hilagang Amerika, na magreresulta sa pagsiklab ng isang Digmaang Pandaigdig, pagkatapos ng kamatayan ng Aking kahalili ay magsisimula ang LAHAT.

Ilang araw na lang ng Kapayapaan ang natitira, samantalahin mo ito para sa iyong Espirituwal at Materyal na Paghahanda, HUWAG MAtakot, Ang Aking mga Anghel sa mga naging tapat, ay gagabay sa iyo sa Safe Harbor, sa mga lugar ng pangangalaga na ginawa ng Aking mga Anghel na magiging Ligtas at Banal na mga lugar kung saan HINDI makapasok ang kalaban, dahil ang Aking Kalooban ang maghahari sa halip na ang Kalooban ng Tao na mapapahamak sa harap ng Kapangyarihan at Kaluwalhatian ng Aking Kamahalan.

Maging matulungin, sa mga Palatandaan ng mga Panahon na ang lahat ay nagbibigay ng katuparan nito, Ako ay Maghahari magpakailanman at ang Aking Kaharian ay darating upang ibigay sa tao ang kanyang Gantimpala, na napanalunan sa pamamagitan ng isang Pagpipino at Pagdalisay, dahil Aking Acrisolate ang aking mga kaibigan sa KASAKIT, upang sila ay nagbago, maaaring pumasok sa Bagong Langit at Bagong Lupa.

Ngayon ay pinangalanan Ko si St. Michael na Anghel na Tagapag-alaga ng Aking Matapat na Nalalabi, upang ikaw ay maprotektahan sa isang espesyal na paraan mula sa lahat ng darating, itaas ang iyong mga mata sa Langit at Sumigaw ng Awa at Kaawa-awa sa Aking Ama upang ang Kanyang Makatarungang Poot ay maganap. mahulog nang hindi gaanong mahigpit.

Ang Shofar ay muling tumunog at maririnig sa mga dulo ng Mundo at ang mga Krus ng Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga Makasalanang Kaluluwa at ang mga Liwanag ng Aking Mga Kaibigan ay nagliliwanag sa kanilang iba pang mga kapatid at dinadala nila sila nang may kagalakan dahil sa sila ay ipapako sa Krus upang Muling Mabuhay at makamit ang Kaluwalhatian ng Paraiso.

Sundin ang Aking Mga Hakbang, at makikita mo na, sa gitna ng Kalungkutan at Kasamaan, ang Aking Kalooban ay naghahari, na nagliliwanag sa kadiliman, Ang Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon ay natutong Mamuhay ayon sa Aking Banal na Kalooban at unti-unti nilang pinaliliwanagan ang Orb. kasama ang kanilang mga Crosses of Colors na nagbibigay liwanag sa iba pa nilang mga kapatid.

Ang Enigma ng Aking Krus ay nalutas kapag ang Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon ay natutong mamuhay sa Banal na Kalooban, yakapin ang Krus at maging iba pang mga Kristo, na dinadala ang Kaharian ng Aking Banal na Kalooban sa Lupa, ang FIAT VOLUNTAS TUA, na muling ipanganak sa ang Panahon ng Ikatlong Fiat, na aking naparito upang unti-unting itatag, upang ang Lahi ng Tao ay Mabago at Magbago.

Ngayon ang Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon ang mga Haligi ng Aking Bagong Nilikha dahil pinangunahan nila ang kanilang buhay upang tularan at sundin ang Akin, bilang mga may dalang Maluwalhating Krus, Krus na Nagniningning at tumatakip sa dilim, Krus na nagbubuklod sa isa-isa, unti-unti. kaunti, nagreresulta sa Paglago ng Mabuti at natatabunan ang Kasamaan.

Ang Tagumpay ng Kabutihan laban sa Kasamaan ay nagsimula na at ito ay isang bagay ng Oras at mas maraming kaluluwa ang sumali at ang Paghahari ng mga Pusong Eukaristiya ay Magniningning sa Lupa.

Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon, kumanta ng isang Kanta ng Digmaan at maging handa na Ipaglaban para sa Akin, upang ibigay ang LAHAT para sa Akin, tulad ng ibinigay Ko itong LAHAT para sa iyo, ito ay isang Panahon para sa Digmaan, para sa Pakikipaglaban, dahil pagkatapos ng bagyo , darating ang kalmado at sisikat ang Araw.

Aking Mga Kaibigan sa Katapusan ng Panahon, maging handa sa Labanan, na pangungunahan ni San Miguel Arkanghel at pamumunuan ng Aking Ina.

Tagumpay ay Iyo!

Lahat ay nakasulat, kaya Oras na para sa Labanan, lumaban nang BUONG puso at ang Tagumpay ay mapapasa atin.

Bayan ng Diyos, lakasan ang loob ko malapit na ako!!!

Maranatha

Gagabayan ka ng Aking Espiritu at pupunuin ka sa Kanya.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.