ការមើលឃើញបិសាចទូទាំងពិភពលោក

________________________________________________________________

Exorcist Msgr. Stephen Rossetti មានការចាត់ចែងយ៉ាងសកម្មនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អារក្ស ហើយក្នុងករណីនីមួយៗ មេរៀនរស់រវើកចំនួនពីរបានលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់៖ អារក្សមាន ឬបៀតបៀនមនុស្សក្នុងវិធីជាច្រើន (សូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេមិនចូលទៅក្នុងខ្លួនក៏ដោយ) ហើយពួកគេត្រូវបានកម្ចាត់ដោយអំណាច។ នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ និង​សាសនាចក្រ​របស់​ទ្រង់—ហើយ​ជាពិសេស​តាមរយៈ​ការ​អំពាវនាវ​ដល់​មាតា​ដែល​មាន​ពរ។

_______________________________________________________________

This entry was posted in ខ្មែរ and tagged . Bookmark the permalink.