ช่วงเวลาที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

______________________________________________________________

______________________________________________________________

และพระเยซูก็ทรงร้องเสียงดังอีกครั้งและทรงยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระองค์

ดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนลงล่าง แผ่นดินก็ไหว ก้อนหินก็แตกออก และหลุมฝังศพก็เปิดออก และร่างวิสุทธิชนจำนวนมากที่หลับใหลก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา และออกมาจากหลุมฝังศพหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ พวกเขาเข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์และปรากฏแก่คนเป็นอันมาก

ดังนั้นเมื่อนายร้อยและพรรคพวกที่เฝ้าพระเยซูอยู่เห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลัวเป็นอันมากพูดว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า!”

(มัทธิว 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in คนไทย and tagged . Bookmark the permalink.