การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“ผู้เผยพระวจนะเท็จหลายคนจะลุกขึ้นมาหลอกลวงผู้คนมากมาย และเพราะความชั่วทวีขึ้น ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง แต่ผู้ที่รักษาไว้จนถึงที่สุดจะรอด และข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่ทุกประชาชาติ แล้วจุดจบจะมาถึง” (มัทธิว 24:11-14)

“เรียนรู้บทเรียนจากต้นมะเดื่อ เมื่อแตกกิ่งก้านอ่อนและผลิใบ คุณก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว” (มัทธิว 24:32)

พระคริสต์ทรงใช้การแตกหน่อของต้นมะเดื่อเพื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ใกล้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ 

“แต่วันเวลานั้นไม่มีใครรู้ ทั้งทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” (มัทธิว 24:36)

______________________________________________________________

พระเยซูทรงเตือนว่าเราจะรู้ถึงฤดูกาลที่พระองค์จะเสด็จกลับมา และเวลาก็ใกล้จะถึงสัญญาณแห่งวาระสุดท้ายแล้ว

“เพราะฉะนั้น จงตื่นเถิด! เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาวันไหน จงแน่ใจว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้เวลากลางคืนที่ขโมยจะมา เขาคงตื่นอยู่และไม่ยอมให้ใครบุกเข้าไปในบ้านของเขา เช่นเดียวกัน ท่านก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะในชั่วโมงที่ท่านไม่คาดคิดว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (มัทธิว 24:42-44)

เราควรอยู่ในสถานะแห่งพระคุณและเติบโตในจิตวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งพลังทางวิญญาณเบื้องต้น

______________________________________________________________

This entry was posted in แบบไทย and tagged . Bookmark the permalink.