Osvětlení Svědomí

_______________________________________________________________

Video vzniklo v rámci řady “Filosofie za minutu”. Hovoří: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. , kamera: PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

_______________________________________________________________

Osvícení svědomí je ohromující událost, kdy Bůh osvětlí naše svědomí, aby na okamžik viděl naši duši Božíma očima.

Osvícení je milost k duchovnímu růstu. Budeme pozorovat svůj život, slova a skutky, dobré i špatné myšlenky a pocítíme následky každého jednání nebo opomenutí na nás, jiné osoby a Boha. Někteří svatí řekli, že mnoho hříšníků bude kát a bude zachráněno.

Varování bude zázračným celosvětovým znamením na obloze, aby nás Bůh upozornil na osvícení. Připravte se na to skrze Pokání.

“Pak se k tobě přiblížím, abych tě soudil. Budu svědkem proti kouzelníkům, cizoložníkům, těm, kdož lživě přísahají, proti těm, kdož utiskují najatého dělníka v jeho mzdách, vdovu a bez otce, proti těm, kdož odvrhli od pobytu a nebojí se mě, říká Pán vojsk.” (Malachiáš 3:5)

“Mnozí budou vytříbeni, očištěni a zkoušeni, ale hříšníci se ukážou jako hříšníci; hříšníci to nechápou, ale ti, kdož mají nadhled, ano.” (Daniel 12:10)


_______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.