Category Archives: IsiZulu

Zulu

Petrus Romanus, 15 Agasti 2021

______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1GuNct6JTyG_L8KCap9Dj3_jcI2AAX2SWunXyCnbvufz6pL4L-E5UpT-8 ______________________________________________________________ INKOSIKAZI YETHU : “Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ” UWILLIAM : Ngemuva kwakhe kunezinkulungwane ngezinkulungwane zabantu futhi ngaphezu kwamakhanda abo kukhona ifulege. INKOSIKAZI YETHU : “Ngiyakubingelela, ndodana yami eyigugu yeNhliziyo Yami Engaphelele: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ” “Namuhla ngiza … Continue reading

Posted in IsiZulu | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, 15 Agasti 2021

Petrus Romanus, 6 Agasti 2021

_______________________________________________________________ https://littlepebble.org/2021/08/07/message-832-6-august-2021/?fbclid=IwAR1aJILOFEoF44eqT56rNL2meZPdk7xhNdQVaYxP4QkLR13JyAJSsE1TDug INKOSIKAZI YETHU: “Njengoba lo Mqhele uhlanganiswe nawe, Simunye kuKristu Jesu, sisebenza ukusindisa umhlaba, njengoba usengozini enkulu manje.” UWILLIAM: UMama wethu ugoba phansi aqabule isiphongo sami bese enza uphawu lwesiphambano: + UMama wethu ubuyela emuva eduze kukaJesu: NKOSI YETHU NOSISI WETHU: “Sikubusisa … Continue reading

Posted in IsiZulu | Comments Off on Petrus Romanus, 6 Agasti 2021