Category Archives: Việt

Vietnamese

Cảnh báo cho người nói tiếng Việt

_______________________________________________________________ Câu chào hỏi Hai người bạn thân nhất của tôi là người Ả Rập và Do Thái và tôi là người Công giáo La Mã, tôn giáo chưa bao giờ là vấn đề giữa tôi và họ, và tôi … Continue reading

Posted in Việt | Tagged | Comments Off on Cảnh báo cho người nói tiếng Việt