Category Archives: Pilipino

Filipino

Luz de Maria, 22 Hulyo 2021

________________________________________________________________ Mensahe kay Luz de Maria – 22 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) Aking minamahal na Tao: PINAGPALAAN KO KITA SA MGA PANAHON NG PAGKALIT. (1) Aking mga tao, huwag sumali sa pagtatalo sa iyong mga kapatid: lumago sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Christina Gallagher, 16 Hulyo 2021

________________________________________________________________ Mensahe kay Christina Gallagher – 16 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) “Ang pagsakop sa Mundo ay nasa iyo at hindi mo makita” HESUS: Anak ko, nais kong sabihin mo sa mga tao sa mundo ang isiniwalat ko sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, 6 Hulyo 2021

________________________________________________________________ Mensahe kay Luz de Maria – 6 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO SA KANYANG MAHAL NA BATA NA SI LUZ DE MARIA Aking Minamahal na Tao: SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA, ANG IMPOSIBLENG … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, Hulyo 3, 2021

_______________________________________________________________ Mensahe 831 – 3 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org) AMING PANGINOON: “Pinagpapala kita, Aking Putiang Bato – Bato ng Kaligtasan para sa Holy Mother Church at tinatanggap kita dito ngayon: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petrus Romanus, Hulyo 3, 2021

Dakilang Pagpapamalas sa Kalangitan Ay Nigh

________________________________________________________________ Hunyo 14 2021 – Tumawag ng Jesus sa Pinagpalang Sakramento sa Kanyang matatapat na tao. Mensahe kay Enoc. Mahusay na pagpapakita sa kalangitan ay tungkol sa upang maganap “Kapayapaan ay mapasainyo, mga minamahal kong anak. kapalaluan ng aking Babala; … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dakilang Pagpapamalas sa Kalangitan Ay Nigh

Charismas Pack

_____________________________________________________________ Mag-click sa mga link sa ibaba sa pababang order. _____________________________________ Siyam na Charisms _____________________________________ Kaalaman Karunungan Paghiwatig ng Mga Espiritu _____________________________________ Karismatikong Pananampalataya Pagpapagaling Mga Himala _____________________________________ Propesiya Mga Dila Interpretasyon ng Mga Dila _____________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Charismas Pack

Mga Dila

______________________________________________________________   Tongues | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)   Ang pagsasalita sa mga wika ay kamangha-mangha ― isang wikang hindi pa natin natutuhan, o ang wika ng “mga anghel”.  (1 mga taga corinto 13:1) Ang karisma ng mga dila ay lalo na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Dila

Propesiya: Mensaheng Binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu

________________________________________________________________ Prophecy: Message Inspired by the Holy Spirit | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) Ang propesiya ay isang karisma alindog na magsalita ng mensahe mula sa Diyos na binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu, na laging naaayon sa mga Banal na Kasulatan at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Propesiya: Mensaheng Binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu

Mga Himala

______________________________________________________________   Miracles | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)   Ang himala ay isang pangyayaring isinasagawa ng Diyos at hindi maipatutupad ng likas o siyentipikong batas. Pinagkalooban ng Banal na Espiritu ang ilang banal at mistiko sa pagsasagawa ng mga Himala. Sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Himala

Pagpapagaling

________________________________________________________________ Healings | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog) 20 At pagdating sa kaniya ng mga tao, ay kanilang sinabi, Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista, na ipinasasabi, Ikaw baga yaong paririto, o hihintayin namin ang iba? 21 Nang oras na yaon ay nagpagaling siya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagpapagaling