Dukha sa Espiritu (Part 2)

______________________________________________________________

“Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob:

sapagka’t kanila ang kaharian ng langit.”

(Mateo 5:3)

______________________________________________________________

Dukha sa Espiritu

(01) Isang radikal na pag-unawa sa pagtitiwala sa Diyos.

(02) Kadalasang kasama ng materyal na kahirapan.

(03) Ang likas na limitasyon na kinakaharap ng bawat tao sa pang-araw-araw na buhay.

(04) Ang pagkilala na mayroon tayong limitadong kontrol sa ating buhay.

(05) Ang pagtanggap ng pagkabigo, sakit, pagdurusa at kamatayan.

(06) Isang pangunahing pagtitiwala sa Diyos.

(07) Pinakamahalaga sa espirituwal na buhay.

(08) PAGKAKAKUMBABA.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.