இரக்கமுள்ள தந்தை

______________________________________________________________

. . .

“பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் மனசாட்சியின் வெளிச்சத்தின் அறிகுறிகளை விரைவில் காணும். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும், அநேகமாக முதல் தடவையாக, அவர்களுடைய பாவங்கள் என் கண்களில் எவ்வளவு வேதனையாகத் தோன்றுவதைப் பார்க்கும்போது, ​​அவர்கள் வெட்கத்தால் முழங்காலில் நிறுத்தப்படுவார்கள்.

கனிவான மற்றும் பணிவான இதயம் கொண்டவர்களுக்கு, அவர்கள் இந்த பெரிய கருணையை நன்றியுடனும் நிம்மதியுடனும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். மற்றவர்களுக்கு, அவர்கள் இதை மிகவும் கடினமான சோதனையாகக் காண்பார்கள், மேலும் பலர் என் அன்பையும் நட்பையும் நிராகரிப்பார்கள்.

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in தமிழ் and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.