Philippines Greatest Prophecy

______________________________________________________________

______________________________________________________________

I was participating during a dominical mass in early 2022, and the Holy Spirit gave me a revelation about the Philippines during the Eucharistic Liturgy.

When the celebrant was lifting the consecrated host I sensed a spiritual being wanted to communicate with me. “It should be Jesus in the host,” I reasoned. “No, it is not Christ, it is Me, the Holy Spirit . . . write more articles and with more frequency in Filipino (Tagalog) to the Philippines,” said the Holy Spirit. I complied with the Holy Spirit’s request, and He has late reminded me about my Filipino writing.

“Evangelize the world,” the Holy Spirit asked me before addressing the Philippines. I try zealously to meet both requests as my blog attests.

Brethren Filipinos, events will unfold rapidly from now to Christ Second Coming, and God wants you to participate directly in some events. Prepare the Path of the Lord.

______________________________________________________________

Nakikilahok ako sa isang dominical mass noong unang bahagi ng 2022, at binigyan ako ng Espiritu Santo ng paghahayag tungkol sa Pilipinas sa panahon ng Liturhiya ng Eukaristiya.

Noong binubuhat ng celebrant ang consecrated host ay naramdaman ko ang isang espirituwal na nilalang na gustong makipag-usap sa akin. “Dapat si Jesus ang nasa host,” katwiran ko. “Hindi, hindi si Kristo, Ako, ang Banal na Espiritu . . . sumulat ng mas maraming artikulo at mas madalas sa Filipino (Tagalog) sa Pilipinas,” sabi ng Banal na Espiritu. Sinunod ko ang kahilingan ng Banal na Espiritu, at huli na Niyang pinaalalahanan ako tungkol sa aking pagsusulat sa Filipino.

“Mag-ebanghelyo sa mundo”, tanong sa akin ng Banal na Espiritu bago humarap sa Pilipinas. Sinusubukan kong masigasig na matugunan ang parehong mga kahilingan tulad ng pinatutunayan ng aking blog.

Mga kapatid na Pilipino, ang mga kaganapan ay mabilis na magbubukas mula ngayon hanggang sa Ikalawang Pagparito ni Kristo, at nais ng Diyos na direktang makibahagi kayo sa ilang mga kaganapan. Ihanda ang Landas ng Panginoon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Default and tagged . Bookmark the permalink.