Tag Archives: Pope Peter II

Paghalal kay Papa Pedro II

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Pagkatapos ng Tatlong Araw ng Kadiliman, sina San Pedro at San Pablo, pagkababa mula sa Langit, ay mangangaral sa buong mundo at magtatalaga ng isang bagong Papa. Isang dakilang liwanag ang sisidlan mula sa kanilang mga katawan at … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Paghalal kay Papa Pedro II

Pakete Papa Pedro II

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang kay Kristo Papa Pedro II ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa huling papa ng Roma Katoliko Simbahan, na mamumukha kay Kristo Ikalawang Pagparito. San Malachy ipinropesiya niya tungkol kay Papa Pedro II. “Si Pedro na Romano, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete Papa Pedro II

Papa Pedro II at Ang Antikristo

_____________________________________________________________ Maria Valtorta _____________________________________________________________ San Malachy nagpropesiya tungkol kay Papa Pedro II. “Sa huling pag-uusig sa Simbahang Romano, si Pedro na Romano ang maghahari, na pakakainin ang kanyang mga tupa sa maraming paghihirap, at pagkatapos niyon, ang lunsod sa pagitan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Papa Pedro II at Ang Antikristo

Papa Pedro II

______________________________________________________________ Papa Pedro II ay ang susunod at huling papa ng Romanong Simbahang Katoliko, na gagabay dito sa panahon Ang Dakilang Kapighatian, at dumalo sa Ikalawang Pagparito ni Cristo.  Ang hinaharap pope ay hinirang ng Langit at magkakaroon ng maraming … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Papa Pedro II

The Prophesied Pope

______________________________________________________________ Sister Emmanuel Shares Astonishing Revelation Regarding A “New Pope” and The Conversion of Three Nations! ______________________________________________________________ In a recent message to her followers Sister Emmanuel talks of an amazing prophecy given to Blessed Anna-Maria Taigi. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Prophesied Pope

Ituon ang pansin sa mga Pilipino

________________________________________________________________ Ang Banal na Espiritu ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng inspirasyon, at ang Biblia, ang Salita ng Diyos, ay isinulat ng mga tao sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. Ito ang pangunahing daluyan ng Banal na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ituon ang pansin sa mga Pilipino

Focus on the Filipinos

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ The Holy Spirit communicates to humanity through inspiration, and the Bible, the Word of God, was written by men under the Holy Spirit’s inspiration. It is the primary medium the Holy Spirit has used to communicates with me … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Focus on the Filipinos

Beware Germany

______________________________________________________________     ______________________________________________________________   “To the people of Germany: Your cross will be heavy, as the terrorists are planning a deluge upon your land. It was for this reason so many people come into your land to bring disunity, … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Beware Germany

Little Pebble’s Deliverance

______________________________________________________________ MESSAGE GIVEN BY THE ETERNAL FATHER TO THE LITTLE GRAIN 27TH MARCH 2018 ETERNAL FATHER: “My beloved child, daughter of My Heart: I grieve for your country, Australia, as it has denied the Commandments of their God. I gave … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Little Pebble’s Deliverance

Pope Peter II Coming Soon

______________________________________________________________   Pedro Regis reported Our Lady saying: A time of great tribulation has come. The Church will live moments of great affliction and faithful people will weep and lament.  Bend your knees in prayer to have the courage of … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Pope Peter II Coming Soon