Petrus Romanus, Marzu 19, 2021

______________________________________________________________

IL-MADONNA U SAN ĠUŻEPP TAGĦNA: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: San Ġużepp isellimni l-ewwel:

SAN ĠUŻEPPU: “Insellmek, ibni l-maħbub, William, Vigarju futur tad-Dar ta’ Ibni Divin Tiegħi fid-Dinja. Qabel ma nibda nitkellem miegħek, nawgura lill-Konjuġi Qaddisa Tiegħi u Omm il-Knisja Omm Imqaddsa, biex jindirizzaw lilek u lil uliedna. “

WILLIAM: Il-Madonna tersaq ‘il quddiem u tagħmel is-Sinjal tas-Salib +: Il-Madonna hija liebsa “Il-Madonna tal-Karmnu” u Hija liebsa Kuruna sabiħa bi tliet ponot.

IL-MADONNA TAGĦNA: “Inbierek lil Ibni prezzjuż, William, l-iktar li jogħġob lil Qalbi Immakulata: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum ġej mal-Konjuġi Qaddis Tiegħi, San Ġużepp, biex insaħħaħ il-poplu tagħna, hekk kif il-ġranet jimxu malajr ħafna, imma ta’ dwejjaq kbar, peress li wliedi ma semgħux il-Ġenna u ħallew lilhom infushom jiġu ippronunzjati biex jemmnu li d-dinja tinsab fi stat gravi istretti, minħabba li l- Pandemija laħqet proporzjonijiet estremi – iżda l-umanità ma ħasbitx dwar is-salvazzjoni tagħhom u ma darux lejn Alla, Li l-Ħniena tiegħu se ttemm il-fluss tal- Virus , magħmul mill-bniedem. ”

“Uliedi, Uliedi mnikkta – għaliex tagħti f’idejn l-Awtoritajiet, li qed jippermettu lil din il- Pandemija tikkontrollak. Ma tarax li kollox hu orkestrat biex jikkontrolla l-mases? Malajr ħafna l-Ħażin jagħlaq ħafna Knejjes, biex iwaqqaf lil Uliedna milli jirċievu l-Iben Divin Tiegħi, u jikkawżawlhom dwejjaq u tbatija. ”

“Il- Virus , uliedi, jispiċċa dalwaqt imma huma, l-għadu ta’ Alla qed jippjana xi ħaġa agħar, sabiex in-nies jgħixu fil-biża ’u jafdaw lill-Gvernijiet madwar id-dinja, imma, tfal ħelwin, huwa li jiġbru d-dejta kollha, sabiex ikunu jistgħu jikkontrollaw lil uliedna kollha. Opponi dan, tfal ħelwin, għax Alla se jibgħat l-Anġli tad-Dawl biex ipoġġi marka sigura fuqek u l-għadu ma jafx biha, għax tkun moħbija minnhom. ”

“Itolbu, tfal ħelwin, għax Alla l-Missier Etern se jħabbat wiċċu mal-umanità, u jġib it- Tielet Gwerra Dinjija fuq l-umanità. Ma qrajtx il-Messaġġi tad-dinja, fejn huwa żvelat li żewġ terzi tal-popolazzjoni tad-dinja se jitħassru, qabel l-Iben Divin Tiegħi, Ġesù, jirritorna. “

“Il-gwerra se tinbeda dalwaqt fil- Lvant Nofsani , u din tinfirex fl- Ewropa . Ma tifhimx, Uli ħelu, għalhekk għandek tant nies illegali li daħlu fl- Ewropa matul l-aħħar ħames snin? Huwa biex iġġib lil Franza , il- Ġermanja , l- Italja u Spanja biex joħorġu diżunità fin-nazzjonijiet tagħhom. “

“Itolbu, tfal ħelwin, għax l-umanità se taqa’ fuq ħafna Kastigi terribbli , dak tal-postijiet kollha li Alla kellu jikkastiga biex iħassar it-Triq tal-Veritajiet Divini. Id-dinja tinsab fid-dnub gravi u Alla għandu jnaddaf id-dinja, bħalma għamel ħafna eluf ta ’snin ilu.”

“Itlob għall- Ewropa , għax se tiġġarraf, sabiex l- Għaxar Nazzjonijiet ta’ l- Antikrist jistgħu jimxu ‘l quddiem. L- Antikrist jinsab l- Irlanda biex jixpruna l-ikrah tiegħu. Itolbu għall- Irlanda , tfal ħelwin, għax l- Antikrist mhux se jirnexxi hemmhekk. Huwa se jagħmel il-mixja tiegħu lejn il- Vatikan dalwaqt, peress li l- Papa se jiddikjara xi ħaġa dalwaqt, li se tħawwad lid-dinja. ”

“ Iċ-Ċina u r-Russja qed jaħdmu biex iġibu l -Gvern ta’ Dinja Waħda ; trid titlob. Kif tistgħu taraw, il-qerda tal- Istati Uniti waslet fil-qrib. Se jsiru diżordni ċivili u gwerra bejn dawk l-Istati li saru l-fosos tal-ħażen. Itolbu, tfal ħelwin, sabiex il -President preċedenti tiegħek jerġa ‘jiġi elett qabel ma l- Istati Uniti taqa’ bil-kbir. “

“Itlob għall-pajjiżi li għadhom ħielsa, sabiex id-Dawl tal-Knisja jiddi fuqhom u jġib ħafna erwieħ għall-Verità.”

“Iċ- ċirku tan-nar , li jdawwar terz tad-Dinja, se jsir fossa, għal ħafna pajjiżi se jiġu affettwati.”

“L- Awstralja , tkun ikkastigat, għax tkeċċi l-Kelma Tiegħi permezz tar -Raġuni Mqaddsa f’N Nowra . Jekk jogħġbok itlob li wliedi jiġu lura. Se nkompli ndur id-dinja malajr, sabiex inħejji lil uliedna. Itolbu, ir -Rużarju Mqaddes Tiegħi u t  tfal Chaplet tal-Ħniena Divina , sabiex int tkun protett dejjem. Inħobbok, tfal ħelwin u Nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Itlob għall- Ewropa u l- Afrika , minħabba li ġejjin Kastigi kbar fuq dawn il-Kontinenti. “

“Itlob għall- Ġappun , għax din in-Nazzjon se tirċievi Kastig qawwi; ukoll l- Indoneżja , Uliedi.

“Jiddispjaċini, uliedi, li ġejt bi ftit aħbarijiet tajbin, imma t-Tazza qed tfur. Uħud minnkom se jkunu jistgħu jtiru mill-ġdid, imma ftakar dan li huma, l-għadu, jippruvaw jikkontrollaw lilkom kollha. “

“Int, ibni qaddis tiegħi, tibżax, għax ir- Rebħa tiegħek hija viċin ħafna. Naf li qed tbati ħafna, imma tinkwetax, għax jien l-ankra tiegħek u se nħares ħafna fuqek. Għandek ħafna xogħol x’isir għall-Ġenna, ibni u int tirċievi l-Grazzja biex twettaqha. Tixtieq tistaqsini xi ħaġa, tifel? “

WILLIAM: Staqsejt u kont kuntent ħafna.

IL-MADONNA TAGĦNA: “Itlob, ibni u ibqa’ qawwi, għax jien dejjem maġenbek, għax qalbek tistrieħ f’Mini. Itolbu, Uliedi, għax il-gwerra se tinbeda dalwaqt u ħafna miljuni jitħassru. Inħobbok, l-‘Anġlu tad-Dawl u l-Imħabba Divina ‘Tiegħi. Aqbad is-salib tiegħek u warajja. Inbierek, ibni: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Nixtieq lil Marti tkellem miegħek Ibni u wliedi.”

WILLIAM: San Ġużepp jiġi quddiem. Huwa għandu Kuruna sempliċi ħafna u nista ‘nara l-Qalb sabiħa Tiegħu. Huwa jitbissem u jiġi lejja u jgħaddi n-nagħaġ jew il-ħaruf żgħir li ilu jżomm u Hu jpoġġi l-ħaruf fuq il-mejda.

SAN ĠUŻEPPU: “Jiena nagħtik dan ir-rigal, ibni qaddis tiegħi, bħala rigal għalik, għax int trid tkun l- aħħar Vigarju għall-Knisja Omm Imqaddsa.”

WILLIAM: San Ġużepp jagħmel is-Sinjal tas-Salib fuq moħħi.

SAN ĠUŻEPPU: “Inbierek lil William u nbierek lit-tfal kollha tad-dinja: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Illum huwa Jum il-Festa Tiegħi, imma nitlob lit-tfal kollha biex jitolbu lil Ġesù u Marija speċjalment illum, għax hemm ħafna pjanijiet ħżiena li qed jitħejjew kontra Ibni Divin Tiegħi, Ġesù u dawn il-pjanijiet huma li jqarrbu l-merħla lejn l-għaqda ta’ l- Antikrist , li qiegħed fid-dinja llum iġib il-ħerba u l-ħsara lejn ulied Alla. Itolbuni, tfal ħelwin, għax f’dawn l-aħħar jiem ingħatajt ħafna qawwa minn Alla Trijun biex inwaqqa ‘lill-Ħażin u l-pjanijiet tiegħu. “

“Uliedi, nitlob li d-devozzjoni lejn Qalbi tkun stabbilita madwar id-dinja, għax Alla Triun tani ħafna qawwa permezz tal-Qalb li għamel għas-salvazzjoni tal-Knisja, speċjalment f’dawn il-jiem.”

“Nitlob li t-tfal ta ‘Alla jiġu għandi u jitolbuni għall-għajnuna, sabiex flimkien, inkunu kapaċi nirbħu lill-ħżiena u l-pjanijiet diaboliċi tagħhom biex jikkontrollaw l-umanità kollha.”

“Inħobbok, tfal ħelwin u llum, ma’ Saint Patrick , se nibgħat Fjura ta ’Grazzja speċjali biex ngħin lil uliedna li għandhom bżonn kbir. Inberikkom ilkoll u San Patrizju jberikkom biex isaħħuk għall-jiem ta ’prova li ġejjin: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Inħobbok, William, u nberik lil qalbek, li hi ma’ Marti Qaddisa, magħquda ma ’Tiegħi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. It-Trijonf tiegħek huwa qrib; ħu qalbek. Inħobbok u Barkek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Nibgħat il-Barka Missierna lil kulħadd: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.

WILLIAM: San Ġużepp u l-Madonna Barkuna u l-Qaddisin u l-Anġli kollha lesti jagħtu s-Salib tagħhom lin-nies fid-Dinja. Kemm il-Madonna u San Ġużepp iberikna:

IL-MADONNA U SAN ĠUŻEPP TAGĦNA: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM: Is-Salib l-Abjad il-kbir huwa qawwi u l-marka kannella marret. Huma jirritornaw id-Dar + Il-ħaruf abjad qiegħed fuq il-mejda tiegħi. Immissha b’idejja.

L- Asteroid ġej fid-Dinja dalwaqt.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.