Babala sa mga Tagapagsalitang Pilipino

________________________________________________________________

Pagbati,

Ang Banal na Espiritu ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng wikang Ingles, telepathy at panloob na locution. Hiniling niyang isulat ko ang Babala Tungkol sa darating na Babala at Pagliliwanag ng Budhi sa apat na wika: Ingles, Portuges, Espanyol at Pranses. Ang phenomena na ito ay mararanasan ng bawat taong may pangangatwiran anuman ang relihiyon, at hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na ipahayag ang mga ito sa inyo.

Tungkol sa ilang mga permanenteng extracts ng mensahe ni MARY sa ENOCH sa Marso 3, 2021. Siya ang ina ni Cristo.

“Mga anak ko, ipinapaalala ko sa inyong muli: maghanda para sa pagdating ng Babala, dahil malapit ito, mas malapit kaysa inaakala ninyo. Nagdurusa ang puso ko nang makita na ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi handa; ang dakilang pangyayaring ito ay lubos na magpapabago sa pang-unawa na marami ang may espirituwal na buhay. Ang sangkatauhan ay papasok sa kalagayan ng kaligayahan na magtatagal sa pagitan ng labinlimang at dalawampung minuto ng inyong panahon sa lupa, kung saan ipapakita sa inyo ang kalagayan ng inyong kaluluwa nang may paggalang kapwa sa Diyos at sa inyong mga kapatid.”

“Bawat mortal na tao ay hahatulan, tanging ang aking maliliit na anak na kulang sa paggamit ng dahilan ang magiging eksepsyon; lahat ay hahatulan maging ang inyong mga walang katutubong salita. Napakalungkot kong makita na maraming kaluluwa ang mamamatay magpakailanman dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga, maliliit na bata, hinihiling ko sa inyo na maging handa sa espirituwal, upang mapaglabanan ninyo ang pagsubok na ito, na magbubukas ng inyong pang-unawa at kaalaman tungkol sa pag-iral ng kawalang-hanggan at diyos.”

“Mga anak ko, kayo na sa panahon ng kadiliman, kung saan kailangan kayong manalangin umaga at gabi, dahil inaatake kayo ng mga puwersa ng kasamaan. Kung kayo, mga musmos ko, ay hindi ituturing na panganib na mahulog sa mga patibong at panlilinlang ng aking kaaway, na magpapahina sa inyo at ihihiwalay kayo sa Diyos, at pagkatapos ay pagnakawan ninyo ang inyong kaluluwa.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.