Petrus Romanus, Mayo 16, 2021

_______________________________________________________________

Mga mensahe mula sa Japan – Mayo 16, 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

Mga mensahe mula sa Japan – Mayo 16, 2021

Mensahe ni Camilo 2021.5.16 03:20

(Banal na Ina): Camilo, sasabihin ko sa iyo ng ilang mga salita. Ako ang Immaculate Virgin Mary, iyong Ina, ang kanlungan ng mga makasalanan, ang Ina ng mga makasalanan, ang Ina ng iyong kaligtasan, ang Ina ng lahat ng kaligtasan, ang Ina Maria ng mga tagasunod ni Cristo.

Makinig ka ng mabuti, Camillo. Malapit na matapos ang lahat at matupad ang lahat. Ang sumpa ng Diyos Ama ay magaganap sa aklat na ito ng mga araw at sa buong mundo.

Ang mga tao sa mundong ito na naghahangad ng lahat ng kaligtasan, ang mga anak ng Diyos, ay dapat maging handa, ang oras ay malapit na.

Ang salot sa mundong ito ay kumalat sa apat na sulok ng mundo at magiging sa lahat ng Aking minamahal na mga anak. Ihanda ang lahat ng mga libro at bagay ng kaligtasan at maghintay para sa awa ng Diyos.

Sa gitna ng lahat ng ito, magkakaroon ng giyera, at ang lahat ng mga bata ay papatayin bilang isang pagbabayad-sala para sa kanilang mga kasalanan, at si Satanas (ang Antikristo) ang mangangalaga sa lahat ng ito. Sa oras na iyon, tatawagan ang aking anak na si Benedict.

Mga anak ko, hindi natin dapat isipin kung ano ang mangyayari, ngunit kung paano ito maghanda para dito.

Siya ang ina ng lahat ng kaligtasan, ina ng lahat na tagapamagitan ng biyaya, at sinasabi niya sa iyo bilang isang mapagmahal na ina.

Mangyaring maunawaan ang sakit ng pagdurusa ng Inang ito. Ang malapit nang mangyari ay hindi panaginip. Hindi ito kasinungalingan. Maniwala ka sa akin, minamahal kong mga anak sa mundo.

Pinagpapala ko kayo, mga anak ng mundong ito, mula sa Aking Puso. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amin.

Si Camilo, Aking Minamahal na Anak, ang oras ay malapit na para sa Aking Minamahal na Anak na lumipat bilang isa sa Labindalawang Apostol. Magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya at tiwala sa lahat, manalangin at maghintay. Walang oras upang sayangin.

Ang aking minamahal na anak, ang Anak ng Langit, aking anak na si Hesus, ay magbibigay sa iyo ng mga tagubilin.

Yan lamang para sa araw na ito. At kumpirmahin ang mensahe ngayon sa aking minamahal na anak na si Maria Lucia, at sa susunod ding Santo Papa, okay, Michael Camilo, aking anak. Makikita kita ulit.


Mensahe ni Lucia 2021.5.17 08:30

(Banal na Ina): Ginawa ni Maria ng tatlong beses ang pag-sign ng krus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amin.

Lucia, ako si St. Mary Immaculate, ang iyong Ina, ang Ina ng lahat ng Pag-ibig, ang Mediatrix Ina ng lahat ng Mga Biyaya, at ang Ina ng Kaligtasan.

Ang mundo ay pumasok na sa Pahayag ni San Juan.

Nagsimula ang World War III sa tamang oras, at bago at pagkatapos nito, ang mundo ng pananalapi, na siyang diyos ng mundong ito, ay nag-crash at nagdulot ng kaguluhan. Ang mundo ng pananalapi, na siyang diyos ng mundong ito, ay mag-crash at magulo. Ang mundo ay nagtatrabaho para dito.

At sa panahon ngayon, mawawala ang pagiging tao ng tao at pagmamahal sa bawat isa dahil malalason silang lahat ng mga bakunang nilikha ng demonyo. At Magkakaroon ng pagtatalo, at ang mga tao ay magtitipon-tipon.

Mga bata, siyasatin ang lason na bakunang ito. Alamin kung ano ang sasabihin ng ina na ito. Ngunit ang Land of the Rising Sun ay magkakagulo. Ang mismong militarismo na binanggit ng Inang ito noon ay babalik upang pahirapan ang mga tao.

Ngunit, Lucia, may mga nagdarasal at nagdarasal nang may pagmamahal. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin na mapanatili ang pag-ibig. Isipin mo yan

Suriin ang Santo Papa ng aking mahal at ilabas ito.

Ang panalangin ay pag-ibig, at ito ay tanda ng pagtitiwala sa langit.

Magpatuloy ng isang maliit na panalangin, kahit na ito ay masakit. Lucia, aalis na si Inay. At magdadala ako sa iyo ng mga bagong tagubilin.

Pagpalain ang lahat ng Aking mga anak mula sa Aking Paghihirap na Puso …. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen. Mangyaring ipagpatuloy ang rosaryo.


Mensahe ni Camilo 2021.5.17 15:30

(Lord Jesu): O Camilo, maayos na napunta ka sa aking bahay. Binasbasan kita 10 Sa pangalan ng Santo Papa, ng Banal na Anak at ng Banal na Espiritu, Amin.

O Camilo, ang rosaryo ng Aking Ina ay hindi kailangang ipinanalangin nang sabay-sabay. Mahalagang manalangin ng taos-pusong panalangin. Ang lahat ng mga panalangin na hindi taos-pusong puso ay puno ng masasamang pagiisip at hindi makakarating sa Langit. Manalangin ng buong puso.

At ang mga salitang sinalita ng Ina sa iyo ngayon ay totoo, tulad ng pagsasalita ko sa aking anak na babae. Dumating na ang oras para magampanan mo ang iyong misyon bilang Aking Apostol. Una, dapat kang pumunta sa Fountain ng Heavenly Miracles sa Piyesta ng Ating Ina sa Agosto. Nagsisimula doon.

At kailangan nating humingi ng tulong ng tagapamagitan ng lahat ng mga pagpapala, ang Ina ng lahat ng kaligtasan. Dapat kang magsimulang maghanda para sa lupa na iyong bibisitahin sa paglaon. Tandaan na kami, si Jesu, ang Bugtong na Anak ng Langit, ay kasama mo at ang Aking Ina ay laging kasama mo. Gayundin ang iyong kasama, Magdalena. Maging handa at maghintay.

At huwag pabayaan ang paghahanda para sa sinabi sa akin ng Aking Ina ngayon, na ang lahat sa mundong ito ay magtatapos at isang bagong lupa. Ngunit, lahat ng mga anak sa mundo, ang oras na natitira ay masyadong maikli.

Dapat nating ipanalangin araw-araw ang panalangin ng aking krusada laban sa Antikristo. Ang Panalangin ng Aking Awa (Chaplet ng Aking Awa), ang Rosaryo ng Aking Ina, ang Panalangin ng mga Krusada, at ang Chaplet ng Aking Dugo, Awit 91…. At palaging sa huli, dapat nating sabihin ang Awit 51 ng tatlong beses. Ito ay para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan.

Aking mga anak sa mundong ito, manalangin, manalangin para sa pagbabayad-sala para sa inyong mga kasalanan, manalangin para sa awa. Minamahal kong mga anak sa mundo, magsuot ng puting balabal at maghanda para sa labanan. Pinagpapala ko ang lahat ng mga anak sa mundong ito. Sa pangalan ng Santo Papa, ng Banal na Anak, at ng Banal na Espiritu, Amin.

At kayo, mga anak ng Aklat ng Araw na ito, tanggapin ang mga salita ng Aking mga messenger bilang Aking mga salita. Alin ang gusto mong puntahan, langit o lupa? Pag-isipan mo. Makalipas ang ilang sandali, ang libro na ito ay lulubog. Kung ang iyong mga kasalanan ay hindi natubos at tinubos, luha ng kalungkutan ang pupunuin ng aking mga mata. Wala na akong masyadong natitirang oras. Manalangin, manalangin nang buong puso. Pinagpapala ko ang mga bata ng Aklat ng Araw na ito mula sa Aking Sagradong Puso. Sampu Sa pangalan ng Santo Papa, ng Banal na Anak at ng Banal na Espiritu, Amin.

Camillo, iyon lang ang para sa araw na ito. Kumpirmahin ang mensahe ngayon sa aking anak na si Maria Lucia, at sa aking pastor at sa susunod na Santo Papa.

Babalik siya na may mga tagubilin. Maglakad kasama ang pag-uugali ng aking 12 mga Apostol. Panalangin ng Krusada laban sa Antikristo (6) (18) (20)

Pagpalain ka ng Diyos.

Camilo

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.