Petrus Romanus, Mejju 31, 2021

______________________________________________________________

Messaġġ 829 – 31 ta ‘Mejju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

Mulejna: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Insellmek, ibni maħbub tiegħi, Vigarju futur tad-Dar Imqaddsa Tiegħi fid-Dinja! ”

WILLIAM : Ommna l-Imbierka tagħna timxi ’l quddiem u ssellemni wkoll.

IL-MARA TAGĦNA: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

Mulejna: “Kull ruħ tinsab fid-dinja – u xi erwieħ biss huma ppreparati spiritwalment f’dan iż-żmien, għax il-Ħażin qed jipprova jikkonvinċi lilhom u lil uliedi fid-Dinja, li m’hemmx Alla u li l-ħajja ma tiswiex. imma biex tgawdi dak il-ħajja li għandek, għax dak kollu li se tieħu. Dan huwa twemmin ta ‘min ma jemminx. Inbierek, ibni William, u nirringrazzjak talli ġejt hawn illejla. Naf li qed tbati, imma din it-tbatija se tgħaddi malajr ħafna. 

WILLIAM: Ġesù issa jdur għand Omm Imbierka Tiegħu. Ommu l-Imbierka Tiegħu tersaq ’il quddiem u tixtieq titkellem ukoll.

IL-MARA TAGĦNA: “Fl-Isem tal-Missier, u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen ”

“It-tfal maħbuba tiegħi tad-dinja. Jien, Ommok tas-Smewwiet, ġej illum biex nitolbok titlob speċjalment f’dan iż-żmien, għax id-dinja se tgħaddi minn ħafna u ħafna provi. It- tilqim li l-umanità qed iġġiegħel li jkollhom it-tfal ħelwin tiegħi: taċċettawx dan, għeżież tfal, għax it- tilqim huwa ta ’ħsara għall-ġisem u dalwaqt se jkun hemm Virus ieħor li jinfirex fid-dinja u jikkawża aktar ħsara, għax l- elite u l- Illuminati jixtiequ jikkontrollaw id-dinja u jagħmlu dan billi jħajru lid-dinja tieħu mediċini, li hija ta ’ħsara għall-umanità.”

“Tant tlabt, għeżież tfal, li titolbu, toffru sagrifiċċji u tagħmlu penitenza. Itlob għal ħutek; ħafna waqgħu fid-dlam, għax il-Ħażin jikkontrolla d-dinja u l-affarijiet tal-qdusija huma mrażżna mill-umanità. Mur fil-Postijiet Imqaddsa, għax int tirċievi ħafna Grazzji biex issaħħaħk. Hemm ħafna postijiet fejn ma tistax tmur imma tafda f’Alla, kompli toffri r- Rużarju u l- Kappillan tal-Ħniena , għax permezz ta ’dan it-talb id-dinja tirċievi Grazzji Kbar.”

“L-umanità hija mgħottija fl-irmied – mhux l-irmied mill-vulkani – imma l-irmied tad-dnub. Nitlobkom, għeżież tfal, biex titolbu u tagħmlu penitenza u nisimgħu l-Ġenna, għax Aħna nħobbuk ħafna u Infittxu s-salvazzjoni ta ’kull ruħ ħajja fid-Dinja.”

“L- Illuminati qed jippruvaw inaqqsu l-popolazzjoni tad-dinja, għax jafu b’ħafna nies, meta jduru lejn Alla jdawwar il-qlub ta’ wliedna, imma bil-miljuni ta ’nies li jmutu – u jkun hemm ħafna iktar – l- Illuminati u l- elite jilħqu l-għanijiet tagħhom. L- Antikrist jinsab Ruma u qed jistenna l-mument biex iwaqqa ‘l-Knisja. Huwa għalhekk li bosta Knejjes għalqu, għax l-umanità ma semmitniex. ”

“Diżastri kbar se jiġru f’Kalifornja , għeżież uliedi. Nitlobkom titolbu, għaliex huwa permezz tat-talb li l-Ħażin iwaqqaf – ix-xogħol kontra s-Saltna ta ‘Alla. Inħobbok, għeżież tfal u nfittex biss is-salvazzjoni tiegħek, għax dik hija l-unika ħaġa li ta ‘siwi. ”

“Itlob għall- Olanda , għax din in-nazzjon se jkollha għargħar kbir. Itolbu għall- Ingilterra , għax din in-nazzjon se tiġi kkastigata. “

“Għeżież uliedi diġà taf bil-Profeziji kollha mogħtija, imma ftakar li t -Twissija l-Kbira li tkellimna dwarha għal kważi 100 sena, tasal għad-dinja dalwaqt. Għalhekk nitlobkom titolbu. Nitlobkom, għeżież tfal, u nibgħatlek il-barkiet tiegħi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu Amen. “

“Ibqgħu b’saħħithom, għeżież uliedi, għax Ġesù, l-Iben Divin Tiegħi u jien, Ommok tas-Smewwiet, inħobbuk ħafna u nbierek lil dawk kollha li jisimgħu Leħni f’dan iż-żmien: Fl-Isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta ’ il-Hoy Ghost. Amen. “

“Żomm għajnejk fuq id- Dehriet kollha li hemm bħalissa fid-dinja, għax jien u Ibni Divin se nwasslu xi Messaġġi speċifiċi lill-umanità, sabiex ikunu ppreparati għat-12-il xahar li ġejjin. Inħobbok għeżież tfal u Nberikkom. Żomm qawwi: Fl-Isem tal-Missier u ta ’l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu. ”

WILLIAM : Kemm Ġesù kif ukoll Marija jiġu għandi.

IL-Mulej tagħna u s-Sinjura tagħna: “Inberikkom, ibni: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Tibżax, għażiż iben, it-tbatija tiegħek tgħaddi dalwaqt u int se tiġġedded, għax naf li għandek ħafna x’isir fi żmien qasir ħafna.”

WILLIAM : San Melkisedek jiġi għandi u jbissri moħħi u jpoġġi xi ħaġa bħal Rużarju fuq rasi u jgħidli:

SAN MELCHISEDECH: “ Ibni l -maħbub jien nagħtik rigal – rigal li għandi; dak ir-rigal jagħtik il-Grazzja li tagħraf, b’mod aktar ċar, u li tkun taf eżattament x’għandu jsir. Dejjem inkun miegħek, ibni. Kun fil-paċi: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

Padre Pió qed jirrikonoxxi wkoll:

PADRE PIO : “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Kemm Ġesù kif ukoll Marija qalu li se jerġgħu lura u jitkellmu miegħi aktar. Kemm Ġesù u Marija jiżżerżqu lura mal-Qaddisin l-oħra lejn is-Salib l-Abjad. Nara l- Qamar – Xi ħaġa laqtet il-qamar, ma nafx …

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.