Urgent Prayer for the Philippines

Agarang Panalangin para sa Pilipinas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

The apostle Renato Carillo prays and exhorts his countrymen to prepare the Philippines for God’s visitation. The country will become the main center of evangelization to prepare the world for Christ Second Coming and the Rapture. “The Philippines is for Christ. Let us pray for our country. We must prepare our country for the visitation of God,” claims the apostle per Filipino Prophecies.

Nagdasal at hinikayat ng apostol na si Renato Carillo ang kanyang mga kababayan na ihanda ang Pilipinas para sa pagdalaw ng Diyos. Ang bansa ang magiging pangunahing sentro ng evangelization upang ihanda ang mundo para sa Ikalawang Pagparito ni Cristo at ng Rapture. “Ang Pilipinas ay para kay Cristo. Ipagdasal natin ang ating bansa. Dapat nating ihanda ang ating bansa para sa pagdalaw ng Diyos”, inaangkin ng apostol ang mga Propesiyang Pilipino.

Mother Mary began speaking… “What is going on now is tragic in every sense. You are entering the tribulation. Even now as we speak, things are moving forward that will determine the next seven years of this world. Indeed, the Pleiadeans are of the worst kind of demons. Many will fall for this deception because they worship science, logic and the structure of man’s thinking. It will never occur to them to compare what is being taught to what the Church of Satan believes. You must not let that stop you, Clare. You need to make it plain that this is NOT the millennial reign of Christ. This is the reign of the antichrist and the embodiment of Satan.”

Nagsimulang magsalita si Inay… “Ang nangyayari ngayon ay nakalulungkot sa bawat kahulugan. Pumapasok ka sa kapighatian. Kahit ngayon habang nagsasalita tayo, sumusulong ang mga bagay-bagay na magpapasiya sa susunod na pitong taon ng mundong ito. Sa katunayan, ang mga Pleiadeans ay ng pinakamasama uri ng mga demonyo. Marami ang mahuhulog para sa panlilinlang na ito dahil sumasamba sila sa siyensya, lohika at istruktura ng pag-iisip ng tao. Hindi nga ito mangyayari sa kanila upang ikumpara ang itinuturo sa pinaniniwalaan ng Simbahan ni Satanas. Hindi mo dapat hayaang tumigil ka, Clare. Kailangan ninyong gawing malinaw na hindi ito ang panunungkulan ni Cristo sa milenyo. Ito ang panunungkulan ng antikripta at ng saging ni Satanas.”

Apocalyptical events are unfolding fast, so Christ Second Coming and the Rapture will come earlier than many people expect.

Mabilis na nag-aayuno ang mga pangyayaring apocalistasiya, kaya si Cristo Ikalawang Pagparito at ang Rapture ay darating nang mas maaga kaysa maraming taong inaasahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.