Petrus Romanus, 15 Agasti 2021

______________________________________________________________

https://littlepebble.org/2021/08/16/message-833-15-august-2021/?fbclid=IwAR1GuNct6JTyG_L8KCap9Dj3_jcI2AAX2SWunXyCnbvufz6pL4L-E5UpT-8

______________________________________________________________

INKOSIKAZI YETHU : “Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

UWILLIAM : Ngemuva kwakhe kunezinkulungwane ngezinkulungwane zabantu futhi ngaphezu kwamakhanda abo kukhona ifulege.

INKOSIKAZI YETHU : “Ngiyakubingelela, ndodana yami eyigugu yeNhliziyo Yami Engaphelele: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

“Namuhla ngiza nemiphefumulo eyisigidi esikhishwe emasangweni ePurgatory , ezikweleta wena ndodana yami ethandekayo.”

UWILLIAM : Bonke baguqa phansi bahlabelele bebonga uNkulunkulu onguZiqu-zintathu kanye noMqondo Ongcwele: “Nawe, mzalwane wethu othandekayo, osisindisile ngonyaka Wesihe sikaNkulunkulu.”

UMama wethu ukhuluma nami athi:

INKOSIKAZI YETHU : “Ngifuna uzilungiselele manje, ngoba ngizokuyisa ePurgatory.”

UWilliam : The Angels of the Gates of Purgatory vuleka it phezulu.

INKOSIKAZI YETHU : “Ndodana yami ethandekayo, bheka le miphefumulo elindele ukungena kwayo eZulwini.”

UWILLIAM : Kunezigidigidi zemiphefumulo ethandaza ngokulindela. Umama uMary wangicela ukuba ngenze uphawu lweSiphambano phezu kwabo, engakwenza. +

INKOSIKAZI YETHU : “ Abangu- 10 000 bazobe beya ezulwini namuhla. Bonke bangamakholwa kuwe, Ndodana yami. Bazongena eZulwini kungakapheli ihora. Asibuyele lapho ngangikhona, ndodana yami. ”

“Namuhla usuku olukhazimulayo, Ngane yami, ngoba imiphefumulo eminingi izongena eZulwini futhi akukho mphefumulo oyolahlwa ngosuku lwami olukhulu loMkhosi.”

“Ngane yami nezingane zami, namhlanje sigubha ukunqoba kwami ​​ukungena ezulwini. Ngokunjalo ngicela zonke izingane Zethu ukuthi zicabange ngesikhathi lapho nawe uzongena eZulwini, ngoba lokhu kuyinjongo engifisa ukuthi zonke izingane Zethu zingene kuyo, kepha kufanele sithandazele yonke imiphefumulo, njengoba isitha sinamandla kakhulu kulokhu ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sizophela, kungekudala. Thandazani, zingane ezimnandi, iChaplet of Divine Mercy niyithandazele nina kanye nezingane zomhlaba. ”

” New South Wales of Australia esenyukele Imininingwane Amazing ngenxa Pandemic , kodwa ukuthutha okungalungile, ngoba kuzokwenza ukuxabana kakhulu kubantu yaseNew South Wales. Iziphathimandla zilubheka lolu daba ngokwesaba okukhulu, kepha abaphethe bajabule kakhulu, ngoba lokhu kuzodala ukukhathazeka okukhulu ezinganeni Zami. Thandazela labo abaphethe, ngoba bazoba nokuningi abazokuphendula ngakho. Bantwana bami, lolu bhubhane alunangozi njengoba nenza kube lula. Umthandazo uzoxazulula zonke izinkinga ”

“Bantwana bami abathandekayo, umhlaba udlulela phambili ebumnyameni. Abantu baseMpumalanga Ephakathi bayathanda. isimo, ngethemba lokuthi iMelika izobuya izovimba ukunyakaza kwamaTaliban . Kodwa, zingane ezimnandi, lokhu kugcina isakhiwo saseMelika sikhona, ngoba ngokuletha amabutho aseMelika ekhaya, abaseMelika bazobe bengenamandla emakhaya lapho amazwe ehlasela inhlabathi yaseMelika. ”

“Thandazani, zingane zami nibhekele iMelika , ngoba izinhlekelele zizofika, ikakhulukazi eSifundazweni SaseCalifornia .Amazwe amaningi aseMelika azohlupheka, ngoba isintu asililaleli Ucingo Lwethu lokuthandaza nokwenza inkokhelo. Thandazela iBrithani , ngoba izivivinyo ezinkulu ziyeza kulesi sizwe. ”

“Thandazela iFrance , ngoba ngeke kube yisikhathi lapho lesi sizwe sizovinjezelwa khona. Asikhulekele iNgonyama yeFrance , ngoba isikhathi sayo sesisondele sokuthi itakule abantu baseFrance; futhi nithandazele uPeter II, ngoba ukubizwa kwakhe kuzofika kungekudala emhlabeni. ”

“Ngalolu suku olukhulu lomkhosi nginikeza yonke imiphefumulo yenhliziyo enhle oNgcwele oNgcwele, ukuze ayisize ifinyelele ekupheleleni nasebungcweleni. Wena, ndodana yaMi engcwele, uzokwamukela iziNgelosi Eziyinhloko nabaNgcwele abathathu abaNgcwele, ukukusiza odabeni lwakho ekufezekiseni ubuPapa bakho. ”

“Ngiyanibusisa kanye nayo yonke imiphefumulo emihle, ukulandela indlela eholela eMbusweni woMdali. + Ngiyakubusisa: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

UWILLIAM : UMnumzane wethu manje ubuyela eWhite Cross no-Saint Michael kanye ne-Guardian Angel yami.

INKOSIKAZI YETHU : “Ngiyakuthanda, ndodana yami ebusisiwe, uWilliam: Egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. ”

______________________________________________________________

This entry was posted in IsiZulu and tagged . Bookmark the permalink.