Philippines Must Prepare For God’s Visit

_______________________________________________________________

Prophet Sahdu Selvaraj

_______________________________________________________________

The Holy Spirit has asked me long ago to help the Filipino preparation to become the main center of evangelization prior to Christ Second Coming, and I have complied to the divine request.

The Vatican will be located in Manila, Philippines, and the future and last pope of the Roman Catholic Church, Pope Peter II, will have his papal seat there. The prophet Sahdu Sundar Selvaraj is alerting Filipinos to a near preparation for the spiritual role of the Filipinos in the end times.

_______________________________________________________________

Matagal nang hinihiling sa akin ng Banal na Espiritu na tulungan ang paghahanda ng Pilipino na maging pangunahing sentro ng evangelization bago ang Ikalawang Pagparito ni Cristo, at sinunod ko ang banal na kahilingan.

Ang Vatican ay matatagpuan sa Maynila, Pilipinas, at ang hinaharap at huling pope ng Simbahang Romano katoliko, Pope Peter II, ay magkakaroon ng kanyang papal upuan doon. Ang propetang si Sadudu Sundar Selvaraj ay nagbabala sa mga Pilipino sa malapit na paghahanda para sa espirituwal na papel ng mga Pilipino sa sa dulo ng oras.

_______________________________________________________________

Gihangyo ako sa Balaang Espirito kaniadto pa nga tabangan ang pagpangandam sa mga Pilipino nga mahimong punoan nga sentro sa ebanghelisasyon sa wala pa ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo, ug nakasunod ako sa diosnon nga hangyo.

Ang Vatican mahimutang sa Manila, Pilipinas, ug ang umaabot ug ang ulahi nga papa sa Simbahang Romano Katoliko nga si Papa Peter II, adunay pwesto sa papa didto. Ang propetang si Sahdu Sundar Selvaraj nag-alerto sa mga Pilipino sa hapit na pag-andam alang sa espirituhanon nga tahas sa mga Pilipino sa mga katapusan nga panahon.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.