An Angelic Visitation To All Filipinos

______________________________________________________________

Anghel na may magandang balita sa Pilipinas

Kailangang marinig ang mensahe

Prophet Sahdu at Selvakumar

______________________________________________________________

A angelic visitation was station to bring message to all Filipino

A must heard message

Prophets Sahdu and Selvakumar

______________________________________________________________

God has set the Philippines apart to become the center of the Remnant Church. He is now calling the Filipinos to their divine mission about to debut.

The Holy Spirit also chose me for a noble mission in the Roman Catholic Church. He centered my attention initially in The Warning and Illumination of Conscience and then in the Philippines

The first part of my blog is catechetical and includes: Sacraments Package, Gifts Package and Charisms Package. You may find many blog articles dedicated to you.

May the Holy Spirit outpour His Gifts and Charisms among you.

______________________________________________________________

Itinalaga ng Diyos ang Pilipinas upang maging sentro ng Simbahang Remnant. Tinatawag na niya ngayon ang mga Pilipino sa kanilang banal na misyon tungkol sa debut.

Pinili rin ako ng Banal na Espiritu para sa isang marangal na misyon sa Simbahang Romano. Itinuon niya ang aking pansin noong una sa The Warning and Illumination of Conscience (1) at pagkatapos ay sa Pilipinas

Ang unang bahagi ng aking blog ay kategorya at kasama: Sacraments Package (2), Gifts Package (3) at Charisms Package (4). Maaari kang makahanap ng maraming mga artikulo sa blog na nakalaan sa iyo.

Nawa’y ibuhos ng Banal na Espiritu ang Kanyang mga Kaloob at Alinlangan sa inyo.

(1) Ang Babala at Pag-iilaw ng Budhi

(2) Pakete ng mga Sakramento

(3) Pakete ng mga Regalo

(4) Pakete ng mga Charisms

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.