Luz de Maria, 24 Oktubre 2021

______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

OKTUBRE 24, 2021

[tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking mga minamahal na tao:

TINATAYAN KO KAYO NG SALITA MULA SA AKING BAHAY UPANG MABALA KA, HINDI PARA MATAKUTAN KA.

Manawagan sa Akin araw at gabi, sa panahon at sa labas ng panahon, ginagawa ang parehong kasama ng Aking Mahal na Ina at ng mga Koro sa Langit.

Tumawag kay San Miguel Arkanghel at sa Celestial Legions para protektahan ka at patuloy na maging tapat.

Ito na ang tamang panahon para magsisi ka at maging mga nilalang ng Pananampalataya bago lumitaw ang mga pangyayari sa harap ng sangkatauhan.

MGA KABABAYAN, MAHAL KO KAYO AT TINATAWAG KO KAYO NA MAG-CONVERT SA LAHAT NG MAAARI.

Iligtas ang inyong mga kaluluwa: tumalikod sa kasamaan, huwag makibahagi sa paganismo, huwag makilahok sa mga gawaing kalapastanganan, dahil sa bandang huli sila ay mga paglapastangan sa kumakatawan sa Akin. Sa sandaling ito napakaraming anathema ang lumulusob sa Aking Bahay. ( Gal 1:8; I Cor 12:3 ).

Lumago sa espirituwal; huwag mong hilingin na magkasakit ang iyong kapwa o makibahagi kapag ang iyong kapatid ay iniinsulto. Pinagbabawalan ko kayong makibahagi sa mga pag-uusig laban sa inyong mga kapatid.

Aking mga anak, maging magkakapatid; igalang ang mga pag-aari ng iyong kapwa, nang hindi nakikibahagi sa paninira na lilitaw.

Hindi ko nais na takutin ka, ngunit upang balaan ka. Nauuna ang espirituwal na paghahanda, pagkatapos ay ihanda ang inyong sarili ng pagkain, ayon sa kung ano ang tinataglay ng bawat isa sa inyo sa abot ng inyong makakaya. Pararamihin Ko kung ano ang tinataglay ng Aking mga anak, hangga’t kung ano ang nakuha mo ay talagang pinapayagan ng iyong mga posibilidad.

Mahal kong Bayan, huwag nang hintayin ang bukas, maghanda na! Panatilihin ang isang malinis na kaluluwa at pinagpalang mga kandila, pati na rin ang mga Mapalad na Ubas at damit ng taglamig. Magkaroon ng mga reserbang tubig, isang mahalagang elemento para sa buhay.

MGA ANAK KO, PAGNILAYAN NINYO NG MABUTI ANG AKING MGA SALITA, BAKA MALALAMAN NINYO ANG SINASABI SA INYO NG AKING MGA SALITA.

Magbalik-loob, upang ang iyong kakaharapin ay higit na mapagtiisan at upang sa gitna ng mga kakulangan ay mapanatili mo ang Pananampalataya at Pag-asa.

Aking minamahal na Bayan, ang Aking Simbahan ay patungo sa kabuuang pagkakahati: maging madasalin na mga kaluluwa.

Ang sangkatauhan ay isinuko na sa kapangyarihan ng kasamaan.

Manalangin, mga anak, manalangin nang buong puso, tanggapin Ako sa Banal na Eukaristiya, sa pagsamba at sa kamalayan na Ako ang inyong Diyos.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, mag-alay, mag-ayuno ayon sa ipinahihintulot ng bawat katawan upang makilala ninyo ang marka ng Hayop at hindi malito.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Turkey, ito ay babagsak sa labanan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang mga nagdarasal ay panatilihing nakatayo ang Aking Bayan.

Manalangin, Aking mga anak, ang Pananampalataya ay nasira at samakatuwid ang mga sumisira sa Pananampalataya ay lumalakas ang loob laban sa Aking Simbahan, at gayon pa man ang Aking mga anak ay tahimik.

Darating ang Aking Sugo pagkatapos ng pagpapakita ng Antikristo at makikilala siya ng Aking mga anak.

Manalangin, Aking mga anak, magbalik-loob ngayon!

Ang sandali ay nasa abot-tanaw.

Mahal kita kasama ng Aking Kabanal-banalang Puso. Hindi ka nag-iisa: ikaw ay Aking Bayan.

pinagpapala kita.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Isinugo ako ng ating mahal na Panginoong Hesukristo upang himukin ang aking mga kapatid na gumawa ng mga reserbang pagkain, mga gamot na kanilang ginagamit araw-araw, tubig at mga gamot na ibinigay sa atin ng Langit.

Nakikita natin ang ating sarili na tumitingin sa abot-tanaw ng ating buhay, at sa paggawa nito ay nakikita natin kung paano lumalapit ang mga laban sa sangkatauhan. Sinasabi ito sa atin ng ating Panginoon upang maunawaan natin kung paano natutupad sa ating mga mata ang mga pangyayari na Kanyang ipinahayag sa atin mula noong 2009.

Ang kakaiba sa sandaling ito ay ang mga oras ay bumilis na gaya ng paunang babala sa atin ng Langit na gagawin nila.

“Ang may mga tainga, ay makinig.” ( Mat. 13:9 )

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.